АНАЛІЗ РОБОТИ

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗА 2018 – 2019н.р.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 228 «Срібне копитце» Запорізької міської ради Запорізької області (далі заклад дошкільної освіти) – навчальний комунальний заклад, який забезпечує розвиток, виховання і навчання дітей віком від 1 року 6 місяців до 6 (7) років відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція).

В своїй діяльності заклад дошкільної освіти керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад іншими нормативно – правовими актами, власним статутом.

Проектна потужність закладу дошкільної освіти 202 місця. Наповнюва-ність закладу у 2018 – 2019н.р. склала 215 дітей.

ЗДО за типовим проектом розрахований на 12 груп, із них 1 група переоснащена під спортивну залу. На сьогодні в закладі функціонує 11 груп.

3 групи – 3 року життя,
2 групи – 4 року життя,
3 групи – 5 року життя,
3 групи – 6 року життя.

Заклад дошкільної освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні. Групи працюють за наступним графіком роботи: 11 груп з 12 – годинним перебуванням дітей: 6.30 - 18.30

Відповідно до ст.14 Закону України «Про дошкільну освіту» в ЗДО забезпечується показники наповнюваності груп. При встановлених нормати-вах наповнюваності дітей до 3-х років (15 дітей), показник фактичної напов-нюваності становить 20 дітей, для дітей від 3 до 6 років (20 дітей) – 25 дітей.

Аналіз стану мережі за останній рік в ЗДО дозволяє визначити що в закладі показників наповнюваності груп перевищено за нормативні вимоги.

Робота по оптимізації кадрового забезпечення закладу дошкільної освіти на здійснення перспективи та прогнозування потреб ЗДО у педагогічних працівниках.

Трудовий колектив в ЗДО складає 52 особи, з них: 26 педагогів, 26 об-слуговуючий персонал. Заклад дошкільної освіти укомплектований педагог-гічними кадрами та обслуговуючим персоналом. Серед 26 педагогічних працівників: з вищою педагогічною освітою – 18 (69%); з неповною та базовою вищою освітою – 8 (30%).

Проаналізувавши якісний склад педагогічних працівників за 2018 – 2019н.р. у порівнянні з 2017 – 2018н.р змінився освітній рівень педагогів з вищою освітою знизився на 3%, а з неповною та базовою підвищився на 1%.

Доцільно зазначити, що ЗДО складено план-графік проведення атеста-ції та курсової перепідготовки педагогів терміном на п’ять років. Згідно з графіком курсової перепідготовки у 2018 – 2019н.р. курси підвищення кваліфікації при КЗ «ЗОІППО» ЗОР пройшли 4 педагоги, що складає 15% від загальної кількості педагогів ЗДО.

У поточному навчальному році атестовано 3 педагоги. За наслідками атестації на 01.08.2019р. якісний склад педагогічного колективу складає: «спеціаліст вищої категорії» – 3 педагоги, «спеціаліст І категорії» – 4 педагогів, «спеціаліст ІІ категорії» – 2 педагогів, «спеціаліст» – 9 педагоги, 11 тарифний розряд – 7 педагогів, 9 тарифний розряд – 1 педагог, 3 педагоги мають педагогічне звання «Вихователь-методист».

Керуючись основними положеннями «Національної доктрини розвит-ку освіти в Україні», Законом України «Про дошкільну освіту», «Положен-ням про дошкільний навчальний заклад», Базовим компонентом дошкіль-ної освіти (нова редакція), виконуючи завдання комплексної освітньої про-грами «Дитина в дошкільні роки» та завдання на 2018 – 2019 навчальний рік, колектив дошкільного закладу плідно працював над проблемою «Забезпе-чення емоційного благополуччя дитини та особистісного зростання дошкіль-ників через інтеграцію діяльності родинного та суспільного дошкільного виховання».

Протягом навчального року колектив перебував у творчому пошуку щодо розв'язання цієї проблеми, вирішуючи такі завдання:

1. Спрямувати роботу педагогічного колективу на пошук нових підходів щодо зміцнення здоров’я дітей, усвідомлення вихованцями цінності власного здоров’я (3 рік).

2. Продовжувати поглиблену роботу з формування умінь і навичок в сюжетно-рольовій грі, підвищуючи професійну майстерність педагогів у використанні комплексного метода керівництва грою (2 рік).

3.Розпочати роботу педагогічного колективу та батьків щодо створення оптимальних умов для реалізації завдань трудового виховання (1 рік).

Педагогічний колектив 2018 – 2019н.р. працював за планом, який був складений згідно листа МОН України від 03.07.2009р. № 1/9 – 455 «Плану-вання роботи в дошкільних навчальних закладах», схвалений на серпневій педагогічній раді, затверджений керівником ЗДО.

Слід зазначити, що заходи заплановані річним планом відповідали ви-могам Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), були актуаль-ними відповідали сучасним вимогам. При плануванні освітнього процесу на рік враховувалися загальні тенденції, які визначали пріоритети подальшого розвитку та оптимізації дошкільної освіти.

Працюючи над реалізацією завдань, головною нашою метою було ство-рення належних умов для розвитку особистості дитини, інтеграції діяльності родинного і суспільного виховання, забезпечуючи її емоційне благополуччя. Для цього на початку навчального року всі діти були обстежені на психо-лого-педагогічний розвиток, рівень сформованості у дітей соціальної компе-тентності, емоційний стан та виявлення статусу дітей в групі однолітків по методиці соціометрії Я. Коломенського. Проведено анкетування батьків на виявлення знань про індивідуально – типологічні особливості дитини. Прове-дена робота дала змогу виявити статус кожної дитини в групі однолітків і спланувати шляхи формування у дітей соціального досвіду щодо зміцнення здоров’я дітей, усвідомлення його цінності, спланувати просвітницьку роботу з батьками з використанням сучасних інноваційних та інтерактивних форми роботи. Враховуючи ці данні планувався освітній процес та методична робота закладу.

Реалізуючи річні завдання, педагоги дотримувалися вимог Базового компоненту (в новій редакції), комплексної освітньої програми «Дитина в дошкільні роки», використовували новинки методичної літератури, спрямо-ваної на вирішення оздоровчих, освітніх та виховних завдань.

Слід зазначити, що основним принципом нашої роботи був принцип гуманізації виховного процесу, який полягав в орієнтації педагога на особистість дитини, корінну зміну характеру спілкування.

З метою досягнення основної мети – створення емоційного благопо-луччя дитини, колектив ЗДО дотримувався основного принципу – принципу емоційного комфорту, що передбачало створення в групі домашнього затишку, в якому дитина почуває себе психологічно урівноваженою.

Відповідно до сучасних вимог, запиту суспільства, в продовж 2018 – 2019н.р. здійснювалась робота з реалізації першого річного завдання, щодо спрямування роботи педагогічного колективу на пошук нових підходів щодо зміцнення здоров’я дітей, усвідомлення вихованцями цінності власного здоров’я.

Педагогічний колектив забезпечував належні умови для зміцнення здоров’я дітей та усвідомлення вихованцями його цінності. Слід зазначити, що в групах створені належні умови для роботи щодо фізичного розвитку та зміцнення здоров’я дітей, а саме: обладнані оздоровчі та валеологічні куточ-ки («Куточок здоров'я»), зібрано в достатній кількості наочних посібників і практичного матеріалу, ігор, ігрових вправ для формування у дітей здорового способу життя.

Доцільно відмітити, що практичним кроком у розв'язанні завдання річного плану стало попо­внення куточків самостійної фізичної діяльності в групах новим нестандартним фізкультурним обладнанням, дидактичними посібниками оздоровчого спрямування, посібниками на розвиток культури здоров’я відповідно освітніх ліній. Треба зазначити, що підвищився загальний рівень якості виготовлених посібників, вихователі дотримувались ви­мог щодо естетики оформлення та варіативності їх використання (вихователі: Онищенко Н.М., Драчук Л.В., Подковаліхіна І.А., Руденко О.І.).

Проведення сучасних форм роботи з педагогами таких, як: проблемний стіл, брифінг, ділова гра, ігрове моделювання, виставка-презентація допо-могли активізувати та зацікавити педагогів даною проблемою, сприяли пог-либленню їх знань з проблеми пошуку нових підходів щодо зміцнення здоров’я дітей. Педагоги отримали практичні навички щодо використання нових форм роботи з дітьми. Вихователі груп активно використовували та впроваджували в роботу з дітьми методичні рекомендації, які були отримані під час проведення різних форм педагогічної роботи.

Вихователь-методист в цьому навчальному році опрацювала новинки методичної літератури, періодичні та інтернет видання і підготувала для пе-дагогів теоретичний та практичний матеріал з даного питання для викорис-тання в роботі з дітьми за темами «Системний підхід до формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я», «Формування здоров’язбережу-вальної компетенції дошкільника», «Педагогічна скарбничка» тощо.

Реалізація даного завдання відбувалася у всіх видах діяльності: нав-чальній, ігровій, трудовій, повсякденному житті; через створення сприятли-вого життєвого простору здоров’язбережувального та здоров’яформуваль-ного середовища, оптимізацію рухової активності дітей. В рамках комплек-сного підходу до оздоровлення дітей в дошкільному навчальному закладі впродовж року вихователями в систему роботи з дітьми впроваджувались такі форми роботи, як фітбол-гімнастика, степ-аеробіка, психогімнастика, дихальна та пальцева гімнастика, гімнастика пробудження, фізкультурні пау-зи, фізхвилинки, гімнастика для очей тощо.

Батьків і педагогів нашого ЗДО хвилює питання не тільки зміцнення здоров’я дітей, а й формування у них основ здорового способу життя та без-пеки життєдіяльності. Потік різноманітної інформації та практичних порад надто великий і часто безрезультатний, оскільки крім думок, потрібні реальні дії, щоденна кропітка праця батьків, вихователів і самих дітей, спрямована на формування основ здорового способу життя та безпеки життєдіяльності.

Головне завдання дорослих полягає в тому, щоб змінити не лише став-лення до власного здоров’я, а навчити дітей піклуватися про своє здоров’я та здоров’я інших, необхідно виховувати у них свідоме ставлення до життя, усвідомлення пріоритету здоров’я. Дуже важливо сформувати мотивацію до здорового способу життя та безпеки життєдіяльності. Необхідно підкреслити, що реалізувати поставлену мету неможливо без тісної співпраці з сім’єю. Жодні заходи не дадуть позитивних результатів, якщо до них не залучати батьків, слід поставлені проблеми розв’язувати разом з ними.

Тому педагогічний колектив ЗДО вирішив в наступному навчальному році розпочати поглиблену роботу щодо інтеграції діяльності колективу та батьків по формуванню основ здорового способу життя та безпеки життєдіяльності дошкільника.

Реалізуючи друге річне завдання, робота педагогічного колективу була спрямована на поглиблену роботу з дітьми щодо формування умінь і навичок в сюжетно-рольовій грі та підвищення педагогічної майстерності педагогів у використанні комплексного методу керівництва грою.

Сплановані в річному плані та проведені такі заходи, коло ідей, мето-дичні вузлики, ділова гра, круглий стіл, педагогічний ринг, тренінг, допо-могли педагогам у вирішенні другого річного завдання, сприяли підвищен-ню педагогічної майстерності та вдосконаленню роботи щодо розвитку ігрової діяльності дитини.

В цьому навчальному році продовжила свою роботу проблемна творча група за темою: «Гра дитини» (керівник: практичний психолог Томіна І.М.) – 2 рік роботи. Педагоги творчої групи здійснювали поглиблену роботу з даного питання, вони працювали над розробкою пам’яток, методичних рекомендацій для вихователів та батьків щодо ігрової діяльності дітей дошкільного віку.

Результатом роботи творчої групи було те, що кожен вихователь отри-мав теоретичний та практичний матеріал: «Творчі ігри дошкільника», «Граючи зростаємо», «Ігрова скарбничка» тощо.

З метою надання практичної допомоги педагогам, методичний кабінет поповнено практичним та теоретичним матеріалом: методичними рекоменда-ціями щодо організації та проведення роботи з ігрової діяльності дітей дошкільного віку.

З метою підвищення професійного рівня кожного педагога, протягом грудня – лютого, в дошкільному закладі проводилась робота щодо ознай-омлення з перспективним педагогічним досвідом (педагога Бердакової А.В. ДНЗ № 236 «Організація сюжетно-рольової гри з дітьми дошкільного віку») та сучасними вимогами до ігрової діяльності дошкільника. Педагоги поглиб-лено працювали над цією проблемою. В цей період були зібрані матеріали щодо ігрової діяльності, цікаві творчі завдання, ігри спрямовані на розви-ток взаємин. Результатом даної роботи було проведення презентації «Ігрова скарбничка» – картотеки сюжетно-рольових ігор згідно вікової групи.

Результати аналізу тематичної перевірки показали, що в групах створенні належні умови для організації ігрової діяльності дошкільника. Педагоги намагалися створити предметно-ігрове середовище ЗДО так, щоб воно було динамічним і мобільним, щоб діти вчилися активно ним користува-тися, щоб забезпечити їм свободу дій. Все обладнання постійно поповнював-лось, видозмінювалось і легко переносилось з одного центру в інший. Ство-рюючи ігрове розвивальне середовище, дорослі дотримувались основних вимог – це опора на особистісно-орієнтовну модель взаємодії між педагогом і дітьми, а середовище було джерелом збагачення дитячої діяльності.

Реалізуючи річне завдання педагоги ЗДО значну увагу приділяли формуванню умінь і навичок в сюжетно-рольовій грі. Використовуючи гру, педагоги намагалися здійснювати комплексний метод керівництва грою та допомогти дитині розібратися в складному світі взаємин з однолітками та дорослими, розширити досвід дитини.

В процесі ігрової діяльності педагоги закладу викликали у дітей бажання вступати в контакт, розвивали вміння організувати спілкування, закріплювали знання норм і правил поведінки.

В наслідок правильно вибраних методів керівництва, співвідношення в них гри, ігрових прийомів, проблемних ситуацій та впровадження інтерак-тивних форм роботи з дітьми вихователі Марценюк Н.О., Ощипко Н.Л., Руденко О.І. намагались сприяти збагаченню емоційного світу дітей, відкрит-тю нових можливостей для самовираження і взаємодії кожного вихованця з оточуючими їх людьми.

Доцільно відмітити досвід роботи вихователів Чуб І.В., Драчук Л.В., по використанню ігрових практичних ситуацій в яких вчили дітей розпізнавати емоції інших людей, володіти своїми почуттями, розвивали вміння висловлю-вавти свої потреби й почуття за допомогою вербальних і не вербальних засобів.

Проте аналіз діяльності освітнього процесу, моніторингові досліджен-ня та спостереження показав, що існує проблема недооцінки педагогами ролі ігрової діяльності. Останнім часом педагоги і батьки перевагу надають навчальним видам діяльності і забувають про те, що гра є ведучим видом діяльності дитини, що у своїй роботі педагоги повинні дотримуватись голов-ного принципу дидактики – навчання через гру. Гра – це не тільки задоволен-ня та радість для дитини, що само по собі дуже важливо, а шлях до пізнання світу, збагачення соціального досвіду. Граючи, дитина набуває нові знання, вміння, навички, здібності, які необхідні в подальшому житті. Ми прийшли до висновку, що педагоги нашого закладу повинні продовжити свою роботу щодо вміння дітей використовувати власні уміння та навички, в ігровій діяльності збагачуючи соціальний досвід дитини.

Тому в наступному навчальному році ми плануємо активізувати роботу педагогічного колективу на використання власних умінь та навичок в ігровій діяльності, збагачуючи соціальний досвід дитини.

В продовж 2018 – 2019н.р. здійснювалась робота з реалізації третього річного завдання щодо створення оптимальних умов для реалізації завдань трудового виховання.

З метою вдосконалення роботи з трудового виховання дошкільників був проведений проблемний семінар «Інтеграція діяльності ЗДО та сім’ї щодо створення оптимальних умов для реалізації завдань трудового виховання». Були використані такі форми роботи, як бюро педагогічних знахідок, ділова гра, обмін досвідом, семінар-тренінг, презентація «Граючи-зростаємо» презентація картотеки ігор, що сприяють засвоєнню знань про професії, виставка-презентація «Куточок живої природи» – інтерактивне середовище у ЗДО тощо.

Заслуговує на увагу робота другої проблемної творчої групи (1 рік роботи) за темою: «Праця дошкільника» (керівник Гавловська О.Г.). Доцільно відмітити, що в цьому навчальному році було зроблено акцент на розробку теоретичного та практичного матеріалу для допомоги педагогам в роботі з дітьми щодо трудового виховання.

Результатом плідної роботи творчої групи за темою «Праця дошкіль-ників» було зроблено добірку та систематизовано дидактичний матеріал щодо роботи з дітьми по ознайомленню с працею дорослих, підібрано та систематизовано теоретичний матеріал за темою: «Організація трудової діяльності дошкільників» тощо.

З метою надання практичної допомоги педагогам, методичний кабінет поповнено практичним та теоретичним матеріалом: перспективним планом роботи з педагогами з трудового виховання; розробкою перспективних теми занять з дітьми; перспективним планом роботи з батьками з проблеми «Праця дошкільників»; пропозиціями вихователям по роботі з батьками; консультаціями для батьків тощо.

Анкетування педагогів та результати аналізу тематичної перевірки показали, що у дітей, сформовані трудових умінь та навичок згідно вимог «Базового компоненту дошкільної освіти» (нова редакція) та програми.

Доцільно відмітити, що вихователі груп організовують трудову діяльність дітей в різних формах: індивідуальні, групові, колективні. В комплексі проводяться різні види трудової діяльності: самообслуговування, господарчо-побутова діяльність, праця в природі, ручна та художня праця. У достатній кількості плануються дидактичні ігри, ситуації спілкування під час трудової діяльності.

Вихователями груп велася плідна робота з організації трудового вихо-вання дітей. В групі створені необхідні умови для організації всіх видів тру-дової діяльності дітей: оформлені куточки праці в природі, в якому наявне обладнання по догляду за рослинами та акваріумом; куточки побутово-госпо-дарської праці обладнанні всім необхідним: щітками, совками, наборами для маленьких господарів; оформлені куточки ручної праці з достатньою кіль кіс-тю обладнання для занять з природним матеріалом, папером та картоном.

В процесі бесід з батьками і дітьми вияснилося, що більшість дітей виконують трудові доручення вдома. Батьки вважають проблему трудового виховання актуальною і бажають отримувати кваліфіковану допомогу з боку педагогів ЗДО.

Слід зазначити, що вихователі приділяють належну увагу роботі з сім’єю з трудового виховання, а саме: проведення сезонних виставок спіль-них робіт дітей з батьками, залучення батьків до виготовлення обладнання на ігровому майданчику, проведення бесід та консультацій.

Проте слід зазначити, що діти мають недостатній рівень знань та практичних умінь з культури праці: цілеспрямування, планування етапів діяльності, організація робочого місця, вміння раціонально використовувати знаряддя та матеріали праці, вміння враховувати фактор часу в роботі, вміння порівнювати результат із запланованим.

Тому в наступному навчальному році ми вирішили активізувати роботу педагогічного колективу щодо засвоєння дітьми системи знань з трудової діяльності та формування трудових умінь і навичок.

Аналіз методичної роботу педагогічного колективу ЗДО, освітнього процесу в групах, інформаційно-ініціативних карток до підсумкової педради, показав, що річний план колектив визнав актуальним, цілеспрямованим на розвиток особистості.

Вихователь-методист Гавловська О.Г. впродовж навчального року про-водила різі форми і методи роботи з педагогами, які базувалися на принципах систематичності, доступності, научності, активності; спрямовані на підви-щення творчої активності кожного педагога.

Для підвищення педагогічної майстерності педагогів поряд з традицій-ними формами роботи: семінари, семінари-практикуми, консультації, колек-тивні перегляди активно використовую нетрадиційні: ділові ігри, відкритий мікрофон, майстер клас, мозковий штурм, ігрове завдання, ігрові моделю-вання, коло ідей, тренінги, презентації, банк ідей та ін.

Доцільно зазначити, що на підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педагогів позитивно вплинули проведені методичні заняття, семінари, практикуми з використанням сучасних форм роботи.

Педагогічні ради ЗДО були спрямовані на підвищення науково – теоретичного і методичного рівня педагогів, упровадження нових ідей, концепцій, технологій, перспективного педагогічного досвіду; на висвітлення питань ефективної освітньої роботи з дітьми в певній галузі; на аналіз підсумків навчального року; обговорення і затвердження планів роботи.

Тематика засідань педрад була визначена наприкінці поточного навчального року на основі аналізу освітньої роботи та підпорядкована пріоритетним завданням закладу дошкільної освіти.

В цьому навчальному році було проведено 4 педагогічні ради, які проводилися у різноманітних формах, зокрема: традиційна педагогічна рада; педагогічна рада з використанням активних та інтерактивних методів роботи з педагогічними кадрами під час обговорення певного питання; нетрадиційна педагогічна рада у формі круглого столу з батьками.

За результатами опитування педагогів найбільш продуктивними формами методичної роботи були: бюро педагогічних знахідок, методичні вузлики, тренінги, ділова гра, ігрове моделювання, де вихователі мали змогу на практиці познайомитися з методами й прийомами роботи з дітьми.

Форми організації методичної роботи в ЗДО динамічні. Вибір кожної з них залежав від педагогічної культури вихователів, морально – психологіч-ного клімату в колективі, матеріально-технологічних можливостей ЗДО, ін-новаційної відкритості й активності педагогів.

Слід відмітити, що кожен педагог ЗДО впродовж року працював над проблемою, яка була визначена в річному плані. Відповідно даної проблеми педагоги вивчали літературу, підбирали та виготовляли різний дидактичний та наочний матеріал, який використовували в роботі з дітьми.

Програмно-методичне забезпечення закладу спонукало педагогів до творчості, вдосконалення їх професійної майстерність. Одним з аспектів підвищення професійного рівня педагогів та медичних працівників є курсова перепідготовка і атестація, яка проводилася згідно перспективного плану підвищення кваліфікації педагогів.

Проаналізувавши екран активності педагогів в методичній роботі ЗДО самими активними педагогами можна визначити: Чуб І.А., Сєлємєнєву Н.В., Драчук Л.В., Онищенко Н.М.

Найвищу готовність творчої праці з дошкільнятами виявили педагоги високої фахової майстерності: Марценюк Н.О., Руденко О.І., Грегуль В.М., Чуб І.В. ці педагоги добре усвідомлюють необхідність емоційного контакту з дітьми, розуміють їхній психічний стан, закономірність розвитку. Маючи перед собою конкретну мету навчання і виховання дітей, добирали необхідні засоби для їх досягнення.

Вагомим внеском у зростанні фахової майстерності педагогів були кон-сультації та методичні об’єднання району, які відвідувало 10 педагогів ЗДО. Педагогів орієнтували на активну участь у пошуку втілення в життя нестан-дартних педагогічних рішень, на творчій підхід, на виконання своїх обов’яз-ків, самореалізацію професійних можливостей, а це змушувало їх працювати по новому, впливало на необхідність володіти технологією творчої праці.

Психологічний супровід освітнього процесу здійснювався практичним психологом Томіною І.М. Діяльність практичного психолога впродовж нав-чального року забезпечувала розвивальну і корекційно-відновлювальну робо-ту з дітьми у всіх вікових групах з проблеми розвитку емоційної сфери та самосвідомості, власного «Я», саморегуляції, що позитивно вплинуло на динаміку особистісного розвитку дітей.

Систематична та цілеспрямована робота практичного психолога Томі-ної І.М. позитивно вплинула на створення психологічного комфорту в групах та проходження адаптаційного періоду.

Обстеження психологічної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі традиційно проводились в присутності батьків, що дало змогу визначити напрямки колекційної роботи. З метою психологічної просві-ти, забезпечення збереження психічного здоров’я дітей, розвитку соціально-емоційної та пізнавальної сфери були виготовлені рекомендації та пам’ятки для педагогів батьків.

Аналізуючи методичну та психологічну роботу дошкільного закладу можна зазначити, що спільна робота всіх учасників освітнього процесу допомогла досягти позитивних результатів у роботі.

Відповідно до основних завдань роботи педагогічного колективу ЗДО з питань навчання та виховання дітей встановлено вивчення стану освітньо-го процесу в групах та надання методичної допомоги.

Адміністрація ЗДО планувала тематичне та комплексно – цільове вив-чення згідно до річних завдань, річного плану та графіку контролю, охоплю-ючи всі розділи комплексної освітньої програми «Дитина в дошкільні роки». Перед запланованими перевірками проводилися наступні види аналізу: комплексний, тематичний, вибірковий.

Вивчення загального стану освітнього процесу в ЗДО планувалося у формі комплексних (1) та тематичних (3) перевірок (Додаток 3). Ці види перевірок забезпечували вивчення діяльності всіх педагогів, обслуговуючого персоналу, злагодженість, систематичність роботи всього колективу.

Під час оперативно-оглідового та тематичного вивчення перевірялися питання виховання і навчання дітей, зокрема: стан сенсорного розвитку дітей раннього віку (довідка від 12.10.2018р.),стан фізкультурно-оздоровчої роботи (довідка від 23.11.2018р.), стану та рівня розвитку сюжетно-рольової гри (довідка від 15.02.2019р.), стан роботи з сім’єю щодо створенні умов для трудового виховання дошкільників (довідка від 17.05.2019р.)

В процесі комплексно – цільового вивчення перевірявся стан освітньо-го процесу по всіх напрямках діяльності вихователів і батьків, а також рівень опанування програмних вимог дітьми. Перевірка дала змогу зробити глибо-кий та всебічний аналіз діяльності, вказати на недоліки в роботі, надати допомогу, а також вивчити кращій досвід.

Підсумки тематичного та комплексного вивчення щодо стану діяль-ності ЗДО оформлялися у вигляді довідок, наказів, та оголошувалися з нас-тупним обговоренням відповідних висновків на педагогічних радах, а деякі питання виносилися на виробничі наради, загальні збори колективу та батьків.

З метою попередження можливих недоліків, порушень, вивчення найраціональніших методів роботи в ЗДО здійснювалося оглядово – опера-тивне та епізодичне вивчення, яке забезпечувало системність, оперативність контролю за роботою педагогічного колективу щодня.

В закладі дошкільної освіти розроблена циклограма тематичного та комплексного вивчення освітнього процесу на 2017 – 2020роки (Додаток 3).

За результатами діагностування дітей, контрольних зрізів, в бесідах з дітьми з’ясувалось, що діти в усіх вікових групах мають достатній та серед-ній рівень знань, умінь та навичок з усіх розділів комплексної освітньої про-грами «Дитина в дошкільні роки». Доцільно відзначити високий рівень про-ведення підсумкового заняття вихователями Ощипко Н.Л., Немченко Т.В., Онищенко Н.М. В результаті використання педагогами сучасних технологій діти показали відповідний рівень знань та творчого мислення.

Моніторинг стану готовності до шкільного навчання дітей – випускни-ків показав: що за педагогічними критеріями з 56 обстежених дітей до шкільного навчання готові: 56 випускників, з низ 10 (18%) високого рівня, 30 (54%) достатнього рівня, 16 (28%) – середнього.

Діти випускники мають на достатньому рівні розвинені психічні про-цеси, у більшості дітей сформовані навички навчальної діяльності, діти мають достатній і середній рівень розвитку саморегуляції, вміють ставити перед собою нескладні завдання і спрямовувати свою увагу на їх виконання, вміють слухати: виконувати вказівки дорослих; оцінювати оцінки дорослих; оцінювати свої відповіді і відповіді однолітків; на достатньому рівні сформовані розумові дії: серіація, класифікація, абстрагування.

Слід зазначити, що активними учасниками освітнього процесу були батьки вихованців ЗДО. Різні форми роботи з батьками допомогли плідно співпрацювати з сім’єю з питань навчання і виховання дітей.

На педагогічних нарадах із запрошенням батьків розглядалися питання удосконалення роботи ЗДО, пропаганди кращого досвіду батьків родинного виховання (родина Сірік).

Використовуючи сучасні форми та методи роботи з батьками, а саме: проведення днів відкритих дверей, родинних свят, ярмарок, педагогічних факультетів, ділових ігор та ін., залучали батьків до співпраці, вирішення спільних проблем ЗДО, до управління його діяльністю.

Впродовж навчального року особлива увага приділялась охороні життя і здоров’я дітей та охорони праці працівників ЗДО.

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністра-ція спільно з профспілковим комітетом працювали над впровадженням дер-жавної політики в галузі охорони праці. Весь освітній процес здійснювався з урахуванням вимог Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку.

В групах створені належні умови для реалізації навчальних завдань з формування у дітей основ безпеки життєдіяльності. Є в наявності різноманіт-ний ігровий матеріал, тематичні ігри, атрибути для творчих ігор з елемента-ми безпечної поведінки в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситу-ацій та виникнення пожежі. Заклад дошкільної освіти на належному рівні забезпечений наочними посібниками та навчально-методичним матеріалом з формування знань у дітей з ОБЖД та попередження травматизму.

Виконуючи завдання нормативного законодавства з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, довгострокових державних програм та ком-плексних планів щодо поліпшення умов життя та виховання підростаючого покоління України, в ЗДО здійснено значний обсяг роботи, направленої на створення оптимально безпечних та нешкідливих умов організації освітнього процесу, формування вихованцями знань та навичок безпечної поведінки за будь-яких умов і ситуацій.

Слід відмітити систематичну роботу педагогічного колективу ЗДО, який ефективно працював в напрямку недопущення травматизму вихован-ців під час освітнього процесу.

Робота колективу ЗДО щодо профілактики дитячого травматизму буду-валася згідно Базового компоненту дошкільної освіти (в новій редакції), який спрямовував роботу педагогів на формування у дошкільників певної життє-вої позиції, елементарної життєвої компетентності.

Заклад дошкільної освіти здійснював виконання вимог нормативних документів з техніки безпеки, санітарно – гігієнічних, протипожежної безпе-ки, попередження дитячого травматизму та інших вимог щодо охорони життя і здоров’я дітей. Своєчасно ремонтувалося електрообладнання на харчоблоці, у пральні. Для попередження травматизму серед дітей систематично переві-рялося спортивне обладнання із складанням відповідних актів.

Проведення в ЗДО відповідної роботи з ОБЖД сприяло поліпшенню освітнього процесу з дітьми з питань особистої безпеки, захисту життя у над-звичайних ситуаціях та правил користування з вогнем, вдосконаленню теоре-тичних знань, практичних навичок працівників ЗДО.

Методичний кабінет закладу є центром методичної роботи, який здій-снює освітньо-методичне забезпечення педагогічного процесу. Оформлення та оснащення педагогічного кабінету відповідає сучасним вимогам.

Насиченість та змістовність матеріалів методичного кабінету давало можливість ефективно проводити інформаційно-довідкову роботу, педколек-тиву самостійно підвищувати й удосконалювати фахову майстерність шля-хом впровадження в практику роботи досягнення науки, ППД, новітніх педагогічних технологій.

Зібрано достатню кількість матеріалів для роботи з батьками: методич-ні рекомендації, зразки папок-пересувок, тематика консультацій та бесід, рекомендації щодо проведення інтерактивних форм роботи з батьками.

В методичному кабінеті підібрана достатня кількість матеріалів та методик обстеження дітей різних вікових груп, завдання на виявлення рівня пізнавальної активності вихованців, які допомагають вихователям у прове-денні вивчення рівня розвитку та планування корекційної роботи з дітьми.

Свій вплив на підвищення рівня емоційної та пізнавальної сфери дошкільників мають впровадження передового педагогічного досвіду, нових педтехнологій.

Педагоги закладу в освітній процес впроваджували інноваційні педа-гогічні технології. Вихователями Онищенко Н.М., Грегуль В.М., Драчук Л.В. ефективно застосовувалась в роботі з дітьми теорія розв’язання винахідниць-ких завдань ТРВЗ, яка були направлені на розвиток мислення, творчої особистості.

Підвищенню рівня знань дітей з формування елементарних здібностей та розвиток логічного мислення сприяло впровадження вихователями Коно-нюк Л.І., Руденко О.І., методики Петерсона Л.Г. Вміле використання вихователями всіх груп «Методики пробудження М. Єфименка позитивно впливало на фізичний розвиток дитини.

У 2018 – 2019 навчальному ріці в дошкільному закладі на стадії узагальнення – 3 досвіди, вивчення – 2 досвід.

Впроваджується в практику роботи з дітьми досвіди роботи колег ДНЗ:

- вихователя – методиста Гавловської О.Г. «Вплив методики ТРВЗ на розвиток творчого мислення»;

- вихователя – методиста Кононюк Л.І. «Виховання у дітей емоційних здібностей»;

- вихователя – методиста Ощипко Н.Л. «Співпраця ДНЗ та сім’ї по формуванню у дітей соціального досвіду»;

- вихователя Марценюк Н.О. «Використання нетрадиційних методів малювання;

- вихователя Марченко В.І. «Формування у дітей логіко-математичної компетентності»;

- музичного керівника Лифаренко В.В. «Розвиток творчих здібностей у дітей за методикою К. Орфа».

Проаналізувавши роботу щодо впровадження інноваційної діяльності в ЗДО за останній рік, можна відзначити, що не всі педагоги розуміють необ-хідність своєчасної зміни своїх методів роботи, широкого використання ін.-терактивних форм роботи з дітьми; налаштованність педагогів до гнучких змін розвивального середовища, не у всіх педагогів достатньо високий рівень професіоналізму і компетентності володіння інноваційними технологіями.

Однією з найважливіших проблем в колективі ЗДО є зміцнення здо-ров’я дітей. Фізкультурно-оздоровча робота в дошкільному закладі спрямова-на на профілактику, загартування та зміцнення дитячого організму.

Вся система роботи в ЗДО постійно спрямована на досягнення якісних показників в фізкультурно-оздоровчій роботі, на забезпечення систематич-ного контролю за станом здоров’я дошкільників.

Велося постійне відстеження результативності роботи, спрямованої на зниження захворюваності та її профілактики. Система фізкультурно-оздоров-чої роботи, використання нетрадиційних методів загартування не вплинули на рівень захворюваності. Пропущено днів по хворобі за 2018р. – 2 894, що складає 5,1%. Показник загальної захворюваності за 2018 рік зменшився на 0,3% в порівнянні з 2017 роком.

Аналіз даних поглибленого огляду та захворюваності дітей дає можливість зробити наступні висновки:

Пропущено днів по хворобі:

- за 2017р. – 3 184, що складає 5,4%, - за 2018р. – 2 894, що складає 5,1%.

За період 2018 року в порівнянні з 2017 роком захворюваність в закладі дошкільної освіти зменшилась на 0,3%. Кількість випадків по хворобі у дітей раннього віку у 2018 році збільшилася (на 10 випадків) в порівнянні з 2017 роком, а в групах дошкільного віку збільшилась на 12 випадків. Але число днів пропущених по хворобі зменшилося, тому що хвороба проходила легше, діти швидко видужували та поверталися до ЗДО.

Впродовж 2018 – 2019 навчального року в ЗДО з метою оздоровлення вихованців були впроваджені кисневі коктейлі, вживання коктейлів вплинуло на зменшення відсотку захворюваності дітей.

Аналіз причин захворюваності дітей, динаміки їхнього стану здоров’я допомагають виявити слабкі сторони в організації лікувально-профілактич-ної допомоги дітям і скласти план заходів спрямованих на покращення стану їх здоров’я, зниження захворюваності.

Проаналізувавши показники рівня оволодіння дітьми фізичними рухами та навичками можна зробити висновок, що діти в групах середнього рівня розвитку. Роблячи аналіз рухового розвитку дітей ЗДО можна зазна-чити, що найважчим для дітей молодшого дошкільного віку є виконання бігу, для дітей середнього дошкільного віку нахили тулуба та біг, в наступному році необхідно більше уваги приділити цім видам основних рухів.

З дітьми старшого дошкільного віку слід продовжувати роботу по вдос-коналенню виконання статичних вправ. Діти підготовчої групи потребують поглибленої роботи, щодо відпрацювання правильності виконання нахилів тулуба вперед та бігу.

В закладі дошкільної освіти розроблені та затверджені заходи «Підви-щення рівня організації харчування дітей в закладі» де чітко визначені термін виконання та відповідальна особа.

Спостереження за харчуванням, контроль свідчать про те, що в закладі дошкільної освіти працівники дотримуються режиму харчування та правиль-ного порціювання страв.

Харчування дітей в ЗДО здійснювалось відповідно Інструкції з органі-зації харчування. Кожні 10 днів проводиться аналіз показників, виконання норм та вартості харчування. На підставі аналізу, за необхідністю, прово-диться корегування меню.

Порівнюючи з 2017 роком, у 2018 році середній показник виконання норм основних продуктів харчування значно покращився, а саме, на 10% збільшився показник виконання норм.

Аналіз даних обліку норм харчування за 2017р. в порівнянні з 2016р. дає можливість зробити висновки, що середній показник виконання норм основних продуктів був:

· в групах раннього віку 90% , на 9% вище в порівнянні з 2017р

· в групах дошкільного віку 90% на 10% вище в порівнянні з 2017р.

Аналіз даних якості харчування за 2018 рік в порівнянні з 2017 роком дає можливість зробити висновок, що каллораж приготовлених страв залиша-ється на достатньому рівні за рахунок того, що в ЗДО в достатній кількості надходили продукти харчування багаті на білки, жири, вуглеводи, такі як: м’ясо яловиче та куряче, риба, печінка, молоко, сир кисломолочний та твер-дий, яйця курячі, масло вершкове тощо.

Варто відмітити, що виконання заявки на продукти харчування у 2018 році проходило майже без відхилень, крім виконання заявки на сік фрукто-вий наприкінці 2018 року. Також наприкінці 2018 року (в грудні) закінчилося постачання сиру твердого, тому показник виконання норм по цьому продукту за грудень 70%.

Розрахунок основних інгредієнтів їжі (білків, жирів, вуглеводів) в раціоні харчування дітей за 2017 – 2018 роки такий: показник виконання норм харчування по деяким продуктам підвищився (м'ясо, молоко, сметана, сир кисломолочний, яйця, фрукти, овочі, сік).

Спостерігається зменшення показника виконання норм риби (в середньому на 7%). Це обумовлено тим, що з початком осінньо-зимового періоду, в меню риба включена один раз на тиждень, тому і виконання норм по рибі незначно зменшилося.

Неспроможність вийти на 100% показника по всім продуктам обумов-лене не значним підвищенням цін на продукти харчування, що в свою чергу відображається на підвищеному показнику вартості харчування.

В ЗДО велася планомірна робота щодо формування навичок культури харчування дошкільнят згідно з програмними вимогами. Вихователі, поміч-ники вихователів закладу дошкільної освіти брали активну участь в організа-ції харчування дітей, ознайомлені з питанням їхнього гігієнічного виховання.

Доцільно відмітити, що дітям, які мають хронічні захворювання призначалося харчування з виключенням продуктів які їм не підходять.

За лабораторними дослідженнями Правобережного міжрайонного від-ділу Запорізького міського управління Держсанепідемслужби України в За-порізькій області відхилень у відібраних пробах води не було. Лабораторних досліджень готових страв та харчових продуктів не було.

Контроль за організацією харчування дітей є невід’ємною частиною управлінської діяльності керівника. У завідувача розроблені карти-схеми контролю відповідальних осіб за харчуванням, в яких чітко зазначено виконання їх посадових обов’язків щодо організації харчування. Контроль завідувача був систематичним та об’єктивним.

Доцільно відмітити роботу комісії громадського з питань харчування в ЗДО та комісії за виконанням постачальниками умов Договору про закупівлю товарів (продуктів харчування продовольчої сировини) в закладі дошкільної освіти, бракеражної комісії. Комісії систематично здійснювали контроль та реєстрували свої висновки у відповідних журналах. Батьківський комітет та члени Ради ЗДО систематично проводили рейди перевірки за станом харчування. Вносили свої пропозиції щодо поліпшення стану харчування в дошкільному закладі.

Результати перевірок відображалися в наказах по ЗДО та розглядалися на загальних зборах колективу закладу та батьків, загальних батьківських зборах, виробничих нарадах, Раді ЗДО, педагогічних радах.

Проаналізувавши проведену роботу ЗДО щодо обліку дітей п’ятирічно-го віку, можна зробити висновок, що проведення консультацій на тему «Як зберегти здоров’я дитини», відкритих заходів: інтегроване заняття «Фести-валь професій», вечору розваг «День рідної мови», свят «Осінь прийшла – дари принесла», «Свято мами і весни», усного журналу для батьків «Що цікавого в сім’ї?», школи молодих батьків «Перші уроки трудового вихован-ня» батьки усвідомили необхідність отримання дошкільної освіти своєю дитиною. Тому всі діти п’ятирічного віку, які територіально відносяться до нашого закладу, відвідували ЗДО або курси підготовки дітей до школи.

На 01.09.2018р. згідно обліку дітей, які територіально відносяться до ЗДО № 228, був створений інформаційний банк даних обліку дітей дошкіль-ного віку. На 01.01.2019р. всі діти 5 річного віку відвідували заклади дошкільної освіти, або курси при ЗОШ.

З метою залучення сімей до освітнього процесу, в ЗДО розроблений План – заходів щодо впровадження різних форм роботи консультпунктів з батьками діти, яких не відвідують заклад дошкільної освіти на 2018 – 2019н.р.

В ЗДО згідно з річним планом здійснювалась фінансово-господарська діяльність. Із метою забезпечення стабільної роботи закладу за сезонами були розроблені спеціальні заходи, а контроль за їх виконання здійснювався адміністрацією та відповідними комісіями та профспілковим комітетом, про що свідчать наявність актів перевірок, накази.

Проаналізувавши всю роботу ЗДО, враховуючи недоліки в роботі, педагогічний колектив буде керуватися в 2019 – 2020 навчальному році державними нормативними документами, що регламентують роботу закладів дошкільної освіти, Базовим компонентом дошкільної освіти (в новій редакції) та Комплексною освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки».

На наступний 2019 – 2020 навчальний рік педагогічний колектив дошкільного навчального закладу визначає такі пріоритетні завдання:

1. МЕТА: забезпечення емоційного благополуччя дитини.

Завдання:

1. Спрямувати роботу педагогічного колективу на використання дітьми власних уміння та навичок в ігровій діяльності, забезпечуючи соціальний досвід дитини (3 рік).

2. Активізувати роботу педагогічного колективу щодо засвоєння дітьми системи знань з трудової діяльності та формування трудових умінь і навичок (2 рік).

3. Розпочати поглиблену роботу щодо інтеграції діяльності колективу та батьків по формуванню основ здоровий спосіб життя та безпеки життєдіяльності дошкільника (1 рік).

Кiлькiсть переглядiв: 389

Коментарi