АНАЛІЗ РОБОТИ

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗА 2017 – 2018н.р.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 228 «Срібне копитце» Запорізької міської ради Запорізької області (далі заклад дошкільної освіти) – навчальний комунальний заклад, який забезпечує розвиток, виховання і навчання дітей віком від 1 року 6 місяців до 6 (7) років відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція).

В своїй діяльності заклад дошкільної освіти керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад іншими нормативно – правовими актами, власним статутом.

Проектна потужність закладу дошкільної освіти 202 місця. Наповнюва-ність закладу у 2017 – 2018н.р. склала 229 дитини.

ЗДО за типовим проектом розрахований на 12 груп, із них 1 група переоснащена під спортивну залу. На сьогодні в закладі функціонує 11 груп.

3 групи – 3 року життя,
3 групи – 4 року життя,
2 групи – 5 року життя,
2 групи – 6 року життя,
1 група – 7 року життя.

Працює заклад дошкільної освіти за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні. Групи працюють за наступним графіком роботи: 11 груп з 12 – годинним перебуванням дітей: 6.30 - 18.30

Відповідно до ст.14 Закону України «Про дошкільну освіту» в ЗДО забезпечується показники наповнюваності груп. При встановлених нормати-вах наповнюваності дітей до 3-х років (15 дітей), показник фактичної напов-нюваності становить 20 дітей, для дітей від 3 до 6 років (20 дітей) – 25 дітей.

Аналіз стану мережі за останній рік в ЗДО дозволяє визначити що в закладі показників наповнюваності груп перевищено за нормативні вимоги.

Робота закладу дошкільної освіти по оптимізації кадрового забезпе-чення направлена на здійснення перспективи та прогнозування потреб ЗДО у педагогічних працівниках.

Трудовий колектив в ЗДО складає 55 особи, з них: 28 педагогів, 27 об-слуговуючий персонал. Заклад дошкільної освти повністю укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. Серед 27 педагогіч-них працівників: з вищою педагогічною освітою – 20 (71%); з неповною та базовою вищою освітою – 8 (29%).

Аналіз якісного складу педагогічних працівників показав, що у 2017 – 2018н.р. в порівнянні з 2016 – 2017н.р змінився освітній рівень педагогів з вищою освітою підвищився, а з неповною та базовою знизився на 2%.

В ЗДО складено план-графік проведення атестації та курсової перепід-готовки педагогів терміном на п’ять років. Протягом окресленого періоду згідно затвердженого плану графіку 3(11%) педагоги підвищили свій фаховий рівень завдяки проходженню курсів підвищення кваліфікації при КЗ «ЗОІППО» ЗОР.

У поточному навчальному році атестовано 5 педагогів. За наслідками атестації на 01.08.2018р. якісний склад педагогічного колективу складає: «спеціаліст вищої категорії» – 2 педагоги, «спеціаліст І категорії» – 4 педагогів, «спеціаліст ІІ категорії» – 4 педагогів, «спеціаліст» – 10 педагоги, 11 тарифний розряд – 7 педагогів, 9 тарифний розряд – 1 педагог, 3 педагоги мають педагогічне звання «Вихователь-методист».

Керуючись основними положеннями «Національної доктрини розвит-ку освіти в Україні», Законом України «Про дошкільну освіту», «Положен-ням про дошкільний навчальний заклад», Базовим компонентом дошкіль-ної освіти (нова редакція), виконуючи завдання комплексної освітньої про-грами «Дитина в дошкільні роки» та завдання на 2017 – 2018 навчальний рік, колектив дошкільного закладу плідно працював над проблемою «Забезпе-чення емоційного благополуччя дитини та особистісного зростання дошкіль-нят через інтеграцію діяльності родинного та суспільного дошкільного виховання».

Протягом навчального року колектив перебував у творчому пошуку щодо розв'язання цієї проблеми, вирішуючи такі завдання:

1. Продовжувати поглиблену роботу з формування основ патріотичного виховання дітей засобами народознавства (3 рік).

2. Спрямувати роботу педагогічного колективу на забезпечення та зміцнення здоров’я дітей шляхом оптимізації режиму рухової активності дитини з ура-хуванням індивідуального рівня їх розвитку та використання інтерактивних форм роботи з дітьми (2 рік).

3. Розпочати поглиблену роботу педагогічного колективу та сім’ї щодо ство-рення сучасного ігрового розвивального середовища для задоволення потреб дитини в ігрових діях забезпечуючи повноцінний розвиток особистості дитини (1 рік).

У 2017 – 2018н.р. педагогічний колектив працював за планом, який був складений згідно листа МОН України від 03.07.2009р. № 1/9 – 455 «Плану-вання роботи в дошкільних навчальних закладах», схвалений на серпневій педагогічній раді, затверджений керівником ЗДО та погоджений з терито-ріальним відділом освіти Хортицького району.

Заходи заплановані річним планом відповідали вимогам Базового ком-поненту дошкільної освіти (нова редакція), були актуальними відповідали сучасним вимогам. При плануванні освітнього процесу на рік враховувалися загальні тенденції, які визначали пріоритети подальшого розвитку та оптимізації дошкільної освіти.

Реалізуючи річні завдання, головною метою було створення належних умов для розвитку особистості дитини, інтеграції діяльності родинного і суспільного виховання, забезпечуючи її емоційне благополуччя. Для цього на початку навчального року всі діти були обстежені на психолого-педагогічний розвиток, рівень сформованості у дітей соціальної компетентності, емоцій-ний стан та виявлення статусу дітей в групі однолітків по методиці соціомет-рії Я. Коломенського. Проведено анкетування батьків на виявлення знань про індивідуально – типологічні особливості дитини. Проведена робота дала змо-гу виявити статус кожної дитини в групі однолітків і намітити шляхи форму-вання у дітей соціального досвіду по формуванню здорового способу життя, використовуючи гуманно-особистісний підхід до кожного вихованця, спла-нувавти просвітницьку роботу з батьками з використанням сучасних іннова-ційних та інтерактивних форми роботи. Враховуючи ці данні планувався освівітній процес та методична робота закладу.

При реалізації річних завдань, педагоги дотримувалися вимог Базового компоненту (в новій редакції), комплексної освітньої програми «Дитина в дошкільні роки», використовували новинки методичної літератури, спрямо-ваної на вирішення оздоровчих, освітніх та виховних завдань.

Основним принципом нашої роботи був принцип гуманізації виховного процесу, який полягав в орієнтації педагога на особистість дитини, корінну зміну характеру спілкування.

З метою досягнення основної мети – створення емоційного благопо-луччя дитини, колектив ЗДО дотримувався основного принципу – принципу емоційного комфорту, що передбачало створення в групі домашнього затишку, в якому дитина почуває себе психологічно урівноваженою.

Відповідно до вимог часу, запиту суспільства, в продовж 2017 – 2018н.р. здійснювалась робота з реалізації першого річного завдання щодо формування основ патріотичного виховання дітей засобами народознавст-ва, яке відбувалася через створення ефективних умов організації життєдіяль-ності дитини в закладі дошкільної освіти: забезпечення емоційного комфор-ту, створення атмосфери доброзичливості, відчуття захищеності, довіри; створення розвивального, природного, предметно-ігрового та соціального середовища; інтеграцію змісту освіти в різних видах діяльності; професійну готовність педагогів.

З метою вдосконалення роботи з патріотичного виховання дошкіль-ників був проведений семінар «Формування основ патріотичного вихован-ня дітей засобами народознавства». Були використані такі форми роботи, як відкритий мікрофон, коло ідей «Методичні вузлики» (інтерактивні мето-ди роботи з патріотичного виховання), перегляд ігрового моделювання «Морально-патріотичне виховання дошкільника), презентація картотеки дидактичних ігор з патріотичного виховання, тренінг «Патріотичне вихо-вання починаємо з добра» тощо.

Заслуговує на увагу робота проблемної творчої групи (3 рік роботи) за темою: «Правова освіта дітей» (керівник Гавловська О.Г.). В цьому навчаль-ному році було зроблено акцент на розробку теоретичного та практичного матеріалу для допомоги педагогам в роботі з дітьми щодо правового та патріотичного виховання.

Результатом плідної роботи творчої групи за темою «Правова освіта дошкільників» було зроблена добірка та систематизація конспектів заходів, та ігрового матеріалу для дітей дошкільного віку з правового виховання «По сторінках книги прав дитини» та морально-патріотичного виховання.

Також педагоги творчої групи продовжили роботу, щодо розробки серії занять згідно вікової групи: з правового виховання за темою: «Абетка правознавства»; з патріотичного виховання за темою: «Виховуємо патріотів».

Вихователі, які входять в творчу групи працювали над написанням перспективного педагогічного досвіду: «Правове виховання дітей дошкуль-ного віку» (вихователь Руденко О.І.); «Патріотичне виховання дітей стар-шого дошкільного віку» (вихователь Онищенко Н.М.)

З метою надання практичної допомоги педагогам, методичний кабінет поповнено практичним та теоретичним матеріалом: перспективним планом роботи з педагогами з правового виховання; розробкою перспективних теми занять з дітьми; перспективним планом роботи з батьками з проблеми «Дитина та їхні права»; пропозиціями вихователям по роботі з батьками; консультаціями для батьків тощо.

З метою підвищення професійного рівня кожного педагога, протягом вересні – листопада, в дошкільному закладі проводилась робота щодо ознай-омлення з перспективним педагогічним досвідом (педагога Живоглід В.М. ДНЗ № 236 «Народні звичаї та традиції») та сучасними вимогами до патріо-тиного виховання дошкільника. Педагоги поглиблено працювали над цією проблемою. В цей період були зібрані матеріали з патріотичного виховання, народної педагогіки, цікаві творчі завдання, ігри спрямовані на розвиток освоєння національних цінностей. Результатом даної роботи було прове-дення презентації «Педагогічної скарбнички» - картотеки дидактичних ігор з морально-птріотичного виховання дошкільника.

Анкетування педагогів та результати аналізу тематичної перевірки показали, що у дітей, згідно вимог «Базового компоненту дошкільної освіти» (нова редакція), сформовані моральні та морально-психологічні якості, серед яких важливе значення має патріотизм, любові до рідної землі, до свого народу, освоєння національних цінностей, патріотизм, формування почуття гідності й гордості за свою Батьківщину.

Вихователями груп велася плідна робота з організації патріотичного виховання дітей. В усіх групах створено відповідні умови для накопичення дітьми позитивного загальнолюдського духовного досвіду: є куточки з дер-жавними та національними символами України.

Слід зазначити, педагоги, батьки, діти розуміли серйозність проблеми, тому робота з даного питання була спрямована на повернення до кращих традицій нашого народу, до його вікового коріння, до таких вічних по-нять як рід, Родина. Тому в наступному навчальному році педагогічний колектив та батьківська громада вирішив розпочати роботу щодо розширення змісту знань дітей про родину, а саме трудову діяльність, працю дорослих і спрямовувати свої зусилля на створення оптимальних умов для реалізації завдань трудового виховання.

Реалізуючи друге річне завдання, робота педагогічного колективу була спрямована на забезпечення та зміцнення здоров’я дітей шляхом оптимізації режиму рухової активності дитини з урахуванням індивідуального рівня їх розвитку та використання інтерактивних форм роботи з дітьми.

Педагогічний колектив забезпечував належні умови для зміцнення здоров’я дітей та оптимізації режиму рухової активності. В групах створені відповідні умови для роботи щодо фізичного розвитку та зміцнення здоров’я дітей, а саме: обладнані оздоровчі та валеологічні куточки («Куточок здо-ров'я»), зібрано в достатній кількості наочних посібників і практичного мате-ріалу, ігор, ігрових вправ для формування у дітей здорового способу життя.

Практичним кроком у розв'язанні завдання річного плану стало попо­внення куточків самостійної фізичної діяльності в групах новим нестандарт-ним фізкультурним обладнанням, дидактичними посібниками оздоровчого спрямування, посібниками на розвиток культури здоров’я відповідно освітніх ліній. Треба зазначити, що підвищився загальний рівень якості виготовлених посібників, вихователі дотримувались ви­мог щодо естетики оформлення та варіативності їх використання (вихователі: Чуб І.В., Грегуль В.М., Руденко О.І., Драчук Л.В.).

Проведення сучасних форм роботи з педагогами таких, як: ділова гра, методичні посиденьки, тренінг, майстер клас, виставка-презентація допо-могло активізувати та зацікавити педагогів даною проблемою, сприяло пог-либленню їх знань з проблеми впровадження інтерактивних форм фізичного розвитку та зміцнення здоров’я дітей. Педагоги отримали практичні навички щодо використання нових форм роботи з дітьми. Вихователі груп активно використовували та впроваджували в роботу з дітьми методичні рекоменда-ції, які були отримані під час проведення різних форм роботи з педагогами.

Вихователь-методист в цьому навчальному році опрацювала новинки методичної літератури, періодичні та інтернет видання і підготувала для пе-дагогів теоретичний та практичний матеріал з даного питання для викорис-тання в роботі з дітьми за темами «Креативність розвиває. Рухова діяль-ність», «Фізичний розвиток дітей в умовах закладу дошкільної освіти», «Скринька порад для батьків» тощо.

Реалізація даного завдання відбувалася у всіх видах діяльності: нав-чальній, ігровій, трудовій, повсякденному житті; через створення сприятли-вого життєвого простору здоров’язбережувального та здоров’яформуваль-ного середовища, оптимізацію рухової активності дітей. В рамках комплек-сного підходу до оздоровлення дітей в дошкільному навчальному закладі впродовж року вихователями в систему роботи з дітьми впроваджувались такі форми роботи, як фітбол-гімнастика, степ-аеробіка, психогімнас-тика, дихальна та пальцева гімнастика, гімнастика пробудження, фізкультурні пау-зи, фізхвилинки, гімнастика для очей.

Проблема зміцнення здоров’я дітей нині надзвичайно актуальна для педагогічного колективу нашого закладу. Потік різноманітної інформації та практичних порад надто великий і часто безрезультатний, оскільки крім думок, потрібні реальні дії, щоденна кропітка праця батьків, вихователів і самих дітей, спрямована на зміцнення здоров’я та усвідомлення цінності власного здоров’я. Тому ми повинні створити довкола наших вихованців живу, радісну атмосферу, в якій змінювалося б їхнє здоров’я.

Головне завдання дорослих полягає в тому, щоб змінити не лише став-лення до власного здоров’я, а навчити дітей піклуватися про своє здоров’я та здоров’я інших, необхідно виховувати у них свідоме ставлення до життя, усвідомлення пріоритету здоров’я. Дуже важливо сформувати мотивацію до усвідомлення цінності власного здоров’я. Нам слід навчити малюка дбати про себе, своє здоров’я, поважати свої думки і почуття, усвідомлювати свою цінність, поводитися як організатор самого себе. Тому педагогічний колектив закладу вирішив в наступному навчальному році спрямувати свою роботу на пошук нових підходів щодо зміцнення здоров’я дітей, усвідомлення вихован-цями цінності власного здоров’я.

В продовж 2017 – 2018н.р. здійснювалась робота з реалізації третього річного завдання щодо створення сучасного ігрового розвивального сере-довища для задоволення потреб дитини в ігрових діях забезпечуючи повноцінний розвиток особистості дитини.

Слід зазначити, що сплановані в річному плані та проведені такі захо-ди, як бесіда-діалог, прес-конференція, ділова гра, мозковий штурм, коло ідей, ігрове конструювання, ігрове моделювання допомогли педагогам у вирішенні третього річного завдання та сприяли вдосконаленню роботи щодо розвитку ігрової діяльності дитини.

В цьому навчальному році розпочала роботу проблемна творча група за темою: «Гра дитини» (керівник: практичний психолог Томіна І.М.) – 1 рік роботи. Педагоги працювали над розробкою пам’яток, методичних рекомен-дацій для вихователів та батьків щодо ігрової діяльності дітей дошкільного віку.

Результатом роботи творчої групи було те, що кожен вихователь отри-мав теоретичний матеріал: «Роль вихователя у розвитку ігрової діяльності дітей», «Сучасне розвивальне середовище – умова повноцінного розвитку дітей», «Перелік виховних завдань, що ставлять вихователі перед дітьми різних вікових груп з розвитку сюжетно-рольових ігор».

З метою надання практичної допомоги педагогам, методичний кабінет поповнено практичним та теоретичним матеріалом: картотекою дидактичних ігор з морально-патріотичного виховання», Картотекою сюжетно-рольових ігор для дітей 3 – 7 років, методичними рекомендаціями щодо організації ігрової діяльності протягом дня.

Доцільно відмітити, що педагогічний колектив забезпечував належні умови для особистісного зростання дитини шляхом інтеграції родинного і суспільного виховання. В роботі з батьками використовували різні форми ро-боти, це: батьківські збори, «Школа молодих батьків», сімейні свята, кон-сультпункти, клуба за інтересами тощо. Заслуговує на увагу використання сучасних форм та методів роботи з батьками, а саме: проведення відкритих дверей, родинних свят, ярмарок, педагогічних факультативів і т.д.

Вихователі Онищенко Н.М., Марченко В.І., Руденко О.І., Грегуль В.М. використовували в своєї роботі з батьками ділові ігри, ігрове моделювання, режимних моментів.

Слід зазначити, що використання сучасних інноваційних форм роботи з батьками допомогли активізувати та зацікавити батьків даною проблемою. Педагогічний колектив намагався поглибити знання батьків, надати батькам практичні навички щодо ігрової діяльності дошкільника.

Анкетування педагогів та результати аналізу тематичної перевірки показали, що в групах створенні належні умови для організації ігрової дільності дошкільника. Педагоги та батьки вихованців намагалися створити предметно-ігрове середовище ЗДО так, щоб воно було динамічним і нобіль-ним, щоб діти вчилися активно ним користуватися, щоб забезпечити їм сво-боду дій. Все обладнання постійно поповнювалось, видозмінювалось і легко переносилось з одного центру в інший. Створюючи ігрове розвивальне сере-довище, дорослі дотримувались основних вимог – це опора на особистісно-орієнтовну модель взаємодії між педагогом і дітьми, а середовище було джерелом збагачення дитячої діяльності.

Проте аналіз діяльності освітнього процесу, моніторингові досліджен-ня та спостереження показав, що існує проблема недооцінки педагогами ролі ігрової діяльності. Останнім часом педагоги і батьки перевагу надають навчальним видам діяльності і забувають про те, що гра є ведучим видом діяльності дитини, що у своїй роботі педагоги повинні дотримуватись головного принципу дидактики – навчання через гру, через сюжетно-рольову гру. Сюжетно-рольова гра – це не тільки задоволення та радість для дитини, що само по собі дуже важливо, а шлях до пізнання світу. Граючи, дитина набуває нові знання, вміння, навички, здібності, які необхідні в подальшому житті. Ми прийшли до висновку, що педагоги нашого закладу повинні навчитися активно використовувати комплексний метод керівництва грою для формування у дітей ігрових умінь і навичок, вміння активно і природно пізнавала себе та навколишній світ в усіх його взаємодіях.

Тому в наступному навчальному році ми плануємо продовжити поглиблену роботу з формування умінь і навичок в сюжетно-рольовій грі, підвищуючи професійну майстерність педагогів у використанні комплексно-го методу керівництва грою.

Аналіз методичної роботу педагогічного колективу ЗДО, освітнього процесу в групах, інформаційно-ініціативних карток до підсумкової педради, показав, що річний план колектив визнав актуальним, цілеспрямованим на розвиток особистості.

Впродовж навчального року вихователь-методист Гавловська О.Г. про-водила різі форми і методи роботи з педагогами, які базувалися на принципах систематичності, доступності, научності, активності; спрямовані на підви-щення творчої активності кожного педагога.

Для підвищення педагогічної майстерності педагогів поряд з традицій-ними формами роботи: семінари, семінари-практикуми, консультації, колек-тивні перегляди активно використовую нетрадиційні: ділові ігри, відкритий мікрофон, майстер клас, мозковий штурм, ігрове завдання, ігрові моделю-вання, коло ідей, тренінги, презентації, банк ідей та ін.

Проведені методичні заняття, семінари, практикуми з використанням сучасних форм роботи позитивно вплинули на підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педагогів.

Педагогічні ради ЗДО були спрямовані на підвищення науково – теоретичного і методичного рівня педагогів, упровадження нових ідей, концепцій, технологій, перспективного педагогічного досвіду; на висвітлення питань ефективної освітньої роботи з дітьми в певній галузі; на аналіз підсумків навчального року; обговорення і затвердження планів роботи.

Наприкінці поточного навчального року на основі аналізу освітньої роботи та підпорядкована пріоритетним завданням дошкільного закладу були визначені тематики засідань педрад.

В цьому навчальному році було проведено 4 педагогічні ради, які проводилися у різноманітних формах, зокрема: традиційна педагогічна рада; педагогічна рада з використанням активних та інтерактивних методів роботи з педагогічними кадрами під час обговорення певного питання; нетрадиційна педагогічна рада у формі круглого столу з батьками.

Найбільш продуктивними формами методичної роботи за результатами опитування педагогів були: майстер клас, тренінги, інтерактивна гра, ігрове конструювання та ігрове моделювання, де вихователі мали змогу на практиці познайомитися з методами й прийомами роботи з дітьми.

Форми організації методичної роботи в ЗДО динамічні. Вибір кожної з них залежав від педагогічної культури вихователів, морально – психологіч-ного клімату в колективі, матеріально-технологічних можливостей ЗДО, ін.-новаційної відкритості й активності педагогів.

Впродовж року кожен педагог ЗДО працював над проблемою, яка була визначена в річному плані. Відповідно даної проблеми педагоги вивчали літературу, підбирали та виготовляли різний дидактичний та наочний матеріал, який використовували в роботі з дітьми.

Програмно-методичне забезпечення закладу спонукало педагогів до творчості, вдосконалення їх професійної майстерність. Одним з аспектів підвищення професійного рівня педагогів та медичних працівників є курсова перепідготовка і атестація, яка проводилася згідно перспективного плану підвищення кваліфікації педагогів.

Проаналізувавши екран активності педагогів в методичній роботі ЗДО самими активними педагогами можна визначити: Грегуль В.М., Драчук Л.В., Марченко В.І., Онищенко Н.М.

Педагоги високої фахової майстерності: Марценюк Н.О., Кононюк Л.І., Грегуль В.М., Чуб І.В. виявили найвищу готовність творчої праці з дошкуль-нятами. Педагоги добре усвідомлюють необхідність емоційного контакту з дітьми, розуміють їхній психічний стан, закономірність розвитку. Маючи перед собою конкретну мету навчання і виховання дітей, добирали необхідні засоби для їх досягнення.

Вагомим внеском у зростанні фахової майстерності педагогів були кон-сультації та методичні об’єднання району, які відвідувало 12 педагогів ЗДО. Педагогів орієнтували на активну участь у пошуку втілення в життя нестан-дартних педагогічних рішень, на творчій підхід, на виконання своїх обов’яз-ків, самореалізацію професійних можливостей, а це змушувало їх працювати по новому, впливало на необхідність володіти технологією творчої праці.

Психологічний супровід освітнього процесу здійснювався практичним психологом Томіною І.М. Діяльність практичного психолога впродовж нав-чального року забезпечувала розвивальну і корекційно-відновлювальну робо-ту з дітьми у всіх вікових групах з проблеми розвитку емоційної сфери та самосвідомості, власного «Я», саморегуляції, що позитивно вплинуло на динаміку особистісного розвитку дітей.

Систематична та цілеспрямована робота практичного психолога Томі-ної І.М. позитивно вплинула на створення психологічного комфорту в групах та проходження адаптаційного періоду.

Обстеження психологічної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі традиційно проводились в присутності батьків, що доло змогу визначити напрямки колекційної роботи. З метою психологічної просвіти, забезпечення збереження психічного здоров’я дітей, розвитку соціально-емоційної та пізнавальної сфери були виготовлені рекомендації та пам’ятки для педагогів батьків.

Аналізуючи методичну та психологічну роботу дошкільного закладу можна зазначити, що спільна робота всіх учасників освітнього процесу допомогла досягти позитивних результатів у роботі.

Відповідно до основних завдань роботи педагогічного колективу ЗДО з питань навчання та виховання дітей встановлено вивчення стану освітньо-гопроцесу в групах та надання методичної допомоги.

Адміністрація ЗДО планувала тематичне та комплексно – цільове вив-чення згідно до річних завдань, річного плану та графіку контролю, охоплю-ючи всі розділи комплексної освітньої програми «Дитина в дошкільні роки». Перед запланованими перевірками проводилися наступні види аналізу: комплексний, тематичний, вибірковий.

Вивчення загального стану освітнього процесу в ЗДО планувалося у формі комплексних (1) та тематичних (3) перевірок (Додаток 3). Ці види перевірок забезпечували вивчення діяльності всіх педагогів, обслуговуючого персоналу, злагодженість, систематичність роботи всього колективу.

Під час тематичного вивчення перевірялися питання виховання і нав-чання дітей, зокрема: стан роботи з патріотичного виховання (довідка від 24.11.2017р.),стан фізкультурно-оздоровчої роботи (довідка від 15.12.17р), стан ігрової діяльності (довідка від 16.02.2018р.).

В процесі комплексно – цільового вивчення перевірявся стан освітньо-го процесу по всіх напрямках діяльності вихователів і батьків, а також рівень опанування програмних вимог дітьми. Перевірка дала змогу зробити глибо-кий та всебічний аналіз діяльності, вказати на недоліки в роботі, надати допомогу, а також вивчити кращій досвід.

Підсумки тематичного та комплексного вивчення щодо стану діяль-ності ЗДО оформлялися у вигляді довідок, наказів, та оголошувалися з нас-тупним обговоренням відповідних висновків на педагогічних радах, а деякі питання виносилися на виробничі наради, загальні збори колективу та батьків.

З метою попередження можливих недоліків, порушень, вивчення найраціональніших методів роботи в ЗДО здійснювалося оглядово – опера-тивне та епізодичне вивчення, яке забезпечувало системність, оперативність контролю за роботою педагогічного колективу щодня.

В закладі дошкільної освіти розроблена циклограма тематичного та комплексного вивчення освітнього процесу на 2017 – 2020роки (Додаток 3).

За результатами діагностування дітей, контрольних зрізів, в бесідах з дітьми з’ясувалось, що діти в усіх вікових групах мають достатній та середній рівень знань, умінь та навичок з усіх розділів комплексної освітньої програми «Дитина в дошкільні роки». Доцільно відзначити високий рівень проведення підсумкового заняття вихователями Чуб І.В., Васильченко Т.М., Руденко О.І. В результаті використання педагогами сучасних технологій діти показали відповідний рівень знань та творчого мислення.

Моніторинг стану готовності до шкільного навчання дітей – випускни-ків показав: що за педагогічними критеріями з 70 обстежених дітей до шкільного навчання готові: 85 випускників, з низ 12 (18%) високого рівня, 29 (41%) достатнього рівня, 29 (41%) – середнього.

Діти випускники мають на достатньому рівні розвинені психічні про-цеси, у більшості дітей сформовані навички навчальної діяльності, діти мають достатній і середній рівень розвитку саморегуляції, вміють ставити перед собою нескладні завдання і спрямовувати свою увагу на їх виконання, вміють слухати: виконувати вказівки дорослих; оцінювати оцінки дорослих; оцінювати свої відповіді і відповіді однолітків; на достатньому рівні сформовані розумові дії: серіація, класифікація, абстрагування.

Батьки вихованців ЗДО були активними учасниками освітнього процесу. Різні форми роботи з батьками допомагли активно співпрацювати з сім’єю з питань навчання і виховання дітей.

На педагогічних нарадах із запрошенням батьків розглядалися питання удосконалення роботи ЗДО, пропаганди кращого досвіду батьків родинного виховання (родина Золотих).

Використовуючи сучасні форми та методи роботи з батьками, а саме: проведення днів відкритих дверей, родинних свят, ярмарок, педагогіч-них факультетів, ділових ігор та ін., залучали батьків до вирішення спільних проблем ЗДО, до управління його діяльністю, до співпраці.

Впродовж навчального року особлива увага приділялась охороні життя і здоров’я дітей та охорони праці працівників ЗДО.

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністра-ція спільно з профспілковим комітетом працювали над впровадженням дер-жавної політики в галузі охорони праці. Весь освітній процес здійснювався з урахуванням вимог Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку.

Для реалізації навчальних завдань з формування у дітей основ безпеки життєдіяльності в групах закладу створені належні умови. Є в наявності різноманітний ігровий матеріал, тематичні ігри, атрибути для творчих ігор з елементами безпечної поведінки в умовах загрози та виникнення надзвичай-них ситуацій та виникнення пожежі. Заклад дошкільної освіти на належному рівні забезпечений наочними посібниками та навчально-методичним матеріа-лом з формування знань у дітей з ОБЖД та попередження травматизму.

Виконуючи завдання нормативного законодавства з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, довгострокових державних програм та ком-плексних планів щодо поліпшення умов життя та виховання підростаючого покоління України, в ЗДО здійснено значний обсяг роботи, направленої на створення оптимально безпечних та нешкідливих умов організації навчаль-но-виховного процесу, формування вихованцями знань та навичок безпечної поведінки за будь-яких умов і ситуацій.

Педагогічного колективу ЗДО ефективно працював в напрямку недопу-щення травматизму вихованців під час освітнього процесу.

Робота колективу ЗДО щодо профілактики дитячого травматизму буду-валася згідно Базового компоненту дошкільної освіти (в новій редакції), який спрямовував роботу педагогів на формування у дошкільників певної життє-вої позиції, елементарної життєвої компетентності.

Заклад дошкільної освіти здійснював виконання вимог нормативних документів з техніки безпеки, санітарно – гігієнічних, протипожежної безпе-ки, попередження дитячого травматизму та інших вимог щодо охорони життя і здоров’я дітей. Своєчасно ремонтувалося електрообладнання на харчоблоці, у пральні. Для попередження травматизму серед дітей систематично переві-рялося спортивне обладнання із складанням відповідних актів.

Проведення в ЗДО відповідної роботи з ОБЖД сприяло поліпшенню освітнього процесу з дітьми з питань особистої безпеки, захисту життя у над-звичайних ситуаціях та правил користування з вогнем, вдосконаленню теоре-тичних знань, практичних навичок працівників ЗДО.

Центром методичної роботи є методичний кабінет закладу, який здій-снює навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу. Оформлен-ня та оснащення педагогічного кабінету відповідає сучасним вимогам.

Насиченість та змістовність матеріалів методичного кабінету давало можливість ефективно проводити інформаційно-довідкову роботу, педколек-тиву самостійно підвищувати й удосконалювати фахову майстерність шля-хом впровадження в практику роботи досягнення науки, ППД, новітніх педагогічних технологій.

В методичному кабінеті в достатній кількості зібрано матеріалів для роботи з батьками: методичні рекомендації, зразки папок-пересувок, темати-ка консультацій та бесід, рекомендації щодо проведення інтерактивних форм роботи з батьками.

В достатня кількість, у методичному кабінеті, підібрані матеріали та методики обстеження дітей різних вікових груп, завдання на виявлення рівня пізнавальної активності вихованців, які допомагають вихователям у прове-денні вивчення рівня розвитку та планування корекційної роботи з дітьми.

Впровадження передового педагогічного досвіду, нових педтехнологій мають свій вплив на підвищення рівня емоційної та пізнавальної сфери дошкільників.

В освітній процес педагоги закладу впроваджували інноваційні педа-гогічні технології. Вихователями Онищенко Н.М., Грегуль В.М., Драчук Л.В. ефективно застосовувалась в роботі з дітьми теорія розв’язання винахідниць-ких завдань ТРВЗ, яка були направлені на розвиток мислення, творчої особистості.

Підвищенню рівня знань дітей з формування елементарних здібностей та розвиток логічного мислення сприяло впровадження вихователями Коно-нюк Л.І., Руденко О.І., методики Петерсона Л.Г.. Вміле використання вихователями всіх груп «Методики пробудження М. Єфименка позитивно впливало на фізичний розвиток дитини.

У 2017 – 2018 навчальному ріці в дошкільному закладі на стадії узагальнення – 3 досвіди, вивчення – 2 досвід.

Впроваджується в практику роботи з дітьми досвіди роботи колег ДНЗ:
- вихователя – методиста Гавловської О.Г. «Вплив методики ТРВЗ на розвиток творчого мислення»;
- вихователя – методиста Кононюк Л.І. «Виховання у дітей емоційних здібностей»;
- вихователя – методиста Ощипко Н.Л. «Співпраця ДНЗ та сім’ї по формуванню у дітей соціального досвіду»;
- вихователя Марценюк Н.О. «Використання нетрадиційних методів малювання;
- вихователя Марченко В.І. «Формування у дітей логіко-математичної компетентності»;
- музичного керівника Лифаренко В.В. «Розвиток творчих здібностей у дітей за методикою К. Орфа».

Аналіз роботи щодо впровадження інноваційної діяльності в ЗДО за останній рік показав, що не всі педагоги розуміють необхідність своєчасної зміни своїх методів роботи, широкого використання інтерактивних форм ро-боти з дітьми; налаштованність педагогів до гнучких змін розвивального се-редовища, не у всіх педагогів достатньо високий рівень професіоналізму і компетентності володіння інноваційними технологіями.

Однією з найважливіших проблем в колективі ЗДО є зміцнення здо-ров’я дітей. Фізкультурно-оздоровча робота в дошкільному закладі спрямова-на на профілактику, загартування та зміцнення дитячого організму.

Вся система роботи в ЗДО постійно направлена на досягнення якісних показників в фізкультурно-оздоровчій роботі, на забезпечення систематич-ного контролю за станом здоров’я дошкільників.

В ЗДО велося постійне відстеження результативності роботи, спрямо-ваної на зниження захворюваності та її профілактики. Система фізкультурно-оздоровчої роботи, використання нетрадиційних методів загартування не вплинули на рівень захворюваності. Пропущено днів по хворобі за 2017р. – 3184, що складає 5,4%. Показник загальної захворюваності за 2017 рік зменшився на 0,4% в порівнянні з 2016 роком.

Аналіз даних поглибленого огляду та захворюваності дітей дає можливість зробити наступні висновки:

Пропущено днів по хворобі:
- за 2016р. – 3571, що складає 5,8%, - за 2017р. – 3184, що складає 5,4%.

Набір ослаблених дітей в підготовчу групу, які мають певні вади здо-ров’я вплинули на ріст захворюваності в 2017р.

За період 2017 року в порівнянні з 2016 роком захворюваність в ЗДО зменшилося на 0.4%. Кількість випадків по хворобі у дітей раннього віку у 2017 році збільшилася (на 5 випадків) в порівнянні з 2016 роком, але число днів пропущених по хворобі зменшилося, що дає зробити висновок, що хвороба протикає легше. Діти швидко видужували та поверталися до дитячого закладу. Кількість випадків по хворобі у дітей, які відвідують садові групи зменшилась (на 20 випадків).

Впродовж 2017 року в ЗДО з метою оздоров-лення вихованців були впроваджені кисневі коктейлі, вживання коктейлів вплинуло на зменшення відсотку захворюваності дітей.

Аналіз причин захворюваності дітей, динаміки їхнього стану здоров’я допомагають виявити слабкі сторони в організації лікувально-профілактич-ної допомоги дітям і скласти план заходів спрямованих на покращення стану їх здоров’я, зниження захворюваності.

Проаналізувавши показники рівня оволодіння дітьми фізичними рухами та навичками можна зробити висновок, що діти в групах середнього рівня розвитку. Роблячи аналіз рухового розвитку дітей ЗДО можна зазна-чити, що найважчим для дітей молодшого дошкільного віку є виконання бігу, для дітей середнього дошкільного віку нахили тулуба та біг, в наступному році необхідно більше уваги приділити цім видам основних рухів.

З дітьми старшого дошкільного віку слід продовжувати роботу по вдос-коналенню виконання статичних вправ. Діти підготовчої групи потребують поглибленої роботи, щодо відпрацювання правильності виконання нахилів тулуба вперед та бігу.

В закладі дошкільної освіти розроблені та затверджені заходи «Підви-щення рівня організації харчування дітей в закладі» де чітко визначені термін виконання та відповідальна особа.

Спостереження за харчуванням, контроль свідчать про те, що в закладі дошкільної освіти працівники дотримуються режиму харчування та правиль-ного порціювання страв.

Харчування дітей в ЗДО здійснювалось відповідно Інструкції з органі-зації харчування. Кожні 10 днів проводиться аналіз показників, виконання норм та вартості харчування. На підставі аналізу, за необхідністю, прово-диться корегування меню.

Порівнюючи з 2016 роком, у 2017 році середній показник виконання норм основних продуктів харчування залишився майже на тому ж рівні (лише на 1% збільшився показник виконання норм по саду)

Аналіз даних обліку норм харчування за 2017р. в порівнянні з 2016р. дає можливість зробити висновки, що середній показник виконання норм основних продуктів був:

· в групах раннього віку 81% , без змін в порівнянні з 2016р.

· в групах дошкільного віку 80% на 1% вище в порівнянні з 2016р.

Аналіз даних якості харчування за 2017 рік в порівнянні з 2016 роком дає можливість зробити висновок, що калораж приготовлених страв залиша-ється на достатньому рівні за рахунок того, що в ЗДО в достатній кількості надходили продукти харчування багаті на білки, жири, вуглеводи, такі як: м’ясо яловиче та куряче, риба, печінка, молоко, сир кисломолочний та твер-дий, яйця курячі, масло вершкове тощо.

Варто відмітити, що виконання заявки на продукти харчування у 2017 році проходило майже без відхилень, крім виконання заявки на сік фрукто-вий сік, тому показник виконання норм по соку за 2017 рік найнижчий.

Фактично в 2017р., норми продуктів харчування в групах виконані за рахунок вживання м’яса, риби, масла вершкового, сиру твердого, сметани.

В ЗДО велася планомірна робота щодо формування навичок культури харчування дошкільнят згідно з програмними вимогами. Вихователі, поміч-ники вихователів закладу дошкільної освіти брали активну участь в організа-ції харчування дітей, ознайомлені з питанням їхнього гігієнічного виховання.

Доцільно відмітити, що дітям, які мають хронічні захворювання призначалося харчування з виключенням продуктів які їм не підходять.

Якість харчування оцінювалася лабораторними дослідженнями СЕС, відхилень за 2017 – 2018 навчальний рік не було.

Контроль за організацією харчування дітей є невід’ємною частиною управлінської діяльності керівника. У завідувача розроблені карти-схеми контролю відповідальних осіб за харчуванням, в яких чітко зазначено виконання їх посадових обов’язків щодо організації харчування. Контроль завідувача був систематичним та об’єктивним.

В ЗДО постійно діяв громадський контроль за організацією харчуван-ня. Батьківський комітет та члени Ради ЗДО систематично проводили рейди перевірки за станом харчування. Вносили свої пропозиції щодо поліпшення стану харчування в дошкільному закладі.

Результати перевірок відображалися в наказах по ЗДО та розглядалися на загальних зборах колективу закладу та батьків, загальних батьківських зборах, виробничих нарадах, Раді ЗДО, педагогічних радах.

Проаналізувавши проведену роботу ЗДО щодо обліку дітей п’ятирічно-го віку, можна зробити висновок, що проведення консультацій на тему «Як зберегти здоров’я дитини», відкритих заходів: заняття з математики «Як у народі лічили», вечору розваг «Чумацькими шляхами», свят «Осінь в рідному місті», «У пошуках маминого щастя», усного журналу для батьків «Що цікавого в сім’ї?», школи молодих батьків «Граємо з дитиною асією рожиною» батьки усвідомили необхідність отримання дошкільної освіти сво-єю дитиною. Тому всі діти п’ятирічного віку, які територіально відносяться до нашого закладу, відвідували ЗДО або курси підготовки дітей до школи.

На 01.09.2017р. згідно обліку дітей, які територіально відносяться до ЗДО № 228, був створений інформаційний банк даних обліку дітей дошкіль-ного віку (всього неохоплених дітей, віком від 2 до 5 – 72: з них дітей 5-річ-ного віку – 11). На 01.01.2018р. всі діти 5 річного віку відвідували заклади дошкільної освіти, або курси при ЗОШ.

З метою залучення сімей до освітнього процесу, в ЗДО розроблений План – заходів щодо впровадження різних форм роботи консультпунктів з батьками діти, яких не відвідують заклад дошкільної освіти на 2017 – 2018н.р.

Згідно з річним планом в ЗДО здійснювалась фінансово-господарська діяльність. Із метою забезпечення стабільної роботи закладу за сезонами були розроблені спеціальні заходи, а контроль за їх виконання здійснювався адміністрацією та відповідними комісіями та профспілковим комітетом, про що свідчать наявність актів перевірок, накази.

Проаналізувавши всю роботу ЗДО, враховуючи недоліки в роботі, педагогічний колектив буде керуватися в 2018 – 2019 навчальному році державними нормативними документами, що регламентують роботу закладів дошкільної освіти, Базовим компонентом дошкільної освіти (в новій редакції) та Комплексною освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки».

ЗАВДАННЯ НА НОВИЙ 2018 - 2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

На наступний 2018 – 2019 навчальний рік педагогічний колектив дошкільного навчального закладу визначає такі пріоритетні завдання:

1.МЕТА: забезпечення емоційного благополуччя дитини.
Завдання:
1. Спрямувати роботу педагогічного колективу на пошук нових підходів щодо зміцнення здоров’я дітей, усвідомлення вихованцями цінності власного здоров’я (3 рік).
2. Продовжувати поглиблену роботу з формування умінь і навичок в сюжетно-рольовій грі, підвищуючи професійну майстерність педагогів у використанні комплексного метода керівництва грою (2 рік).

2. МЕТА: особистісне зростання дошкільнят через інтеграцію діяльності родинного та суспільного дошкільного виховання.
Завдання: Розпочати роботу педагогічного колективу та батьків щодо створення оптимальних умов для реалізації завдань трудового виховання (1 рік).

ЗАВДАННЯ НА ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД 2019 РОКУ

МЕТА: Забезпечення емоційного благополуччя дитини.
Завдання:
1. Забезпечити охорону та зміцнення здоров’я дітей через формування ціннісного ставлення до власного здоров’я (3 рік).
2. Розпочати поглиблену роботу щодо формування у дітей екологічної свідомості та безпеки життєдіяльності (1 рік).
3. Удосконалення роботи ЗДО та сім’ї щодо збагачення ігрового досвіду як однієї із форм розвитку естетичного виховання дітей (2 рік).

Кiлькiсть переглядiв: 603

Коментарi