АНАЛІЗ РОБОТИ
ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
ЗА 2016 – 2017н.р.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 228 «Срібне копитце» Запорізької міської ради Запорізької області (далі дошкільний заклад) – навчальний комунальний заклад, який забезпечує розвиток, виховання і навчання дітей віком від 1 року 6 місяців до 6 (7) років відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція).

Дошкільний навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад іншими нормативно – правовими актами, власним статутом.

Проектна потужність дошкільного навчального закладу 202 місця. Наповнюваність дошкільного навчального закладу у 2016 – 2017н.р. склала 244 дитини.

За типовим проектом ДНЗ розрахований на 12 груп, із них 1 група переоснащена під спортивну залу. На сьогодні в ДНЗ функціонує 11 груп.

3 групи – 3 року життя,
2 групи – 4 року життя,
2 групи – 5 року життя,
3 групи – 6 року життя,
1 група – 7 року життя.

Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні. Групи працюють за наступним графіком роботи: 11 груп з 12 – годинним перебуванням дітей: 6.30 - 18.30

Відповідно до ст.14 Закону України «Про дошкільну освіту» в ДНЗ забезпечується показники наповнюваності груп. При встановлених нормати-вах наповнюваності дітей до 3-х років (15 дітей), показник фактичної напов-нюваності становить 20 дітей, для дітей від 3 до 6 років (20 дітей) – 25 дітей. Наповнюваність дітей раннього віку та дітей молодшого дошкільного віку в групах вища ніж наповнюваність дітей в групах старшого дошкільного віку. Це пов’язано з ростом народжуваності дітей.

Аналіз стану мережі за останній рік в ДНЗ дозволяє визначити такі не-доліки: перевищення за нормативні вимоги показників наповнюваності груп.

Робота по оптимізації кадрового забезпечення дошкільного закладу направлена на здійснення перспективи та прогнозування потреб ДНЗ у педагогічних працівниках.

Трудовий колектив в ДНЗ складає 52 особи, з них: 26 педагогів, 26 об-слуговуючий персонал. Дошкільний заклад повністю укомплектований педа-гогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. Серед 26 педагогічних працівників: з вищою педагогічною освітою – 18 (69%); з неповною та базовою вищою освітою – 8 (31%).

Проаналізувавши якісний склад педагогічних працівників за 2016 – 2017н.р. в порівнянні з 2015 – 2016н.р., можна зробити висновок, що освітній рівень педагогів не змінився.

Стабільність кадрового складу є важливим показником кадрової політики ДНЗ. Аналіз плинності педагогічних кадрів, за останній рік, свідчить про стабільність роботи педагогічного колективу.

У ДНЗ складено план-графік проведення атестації та курсової перепідготовки педагогів терміном на п’ять років. Згідно з графіком курсової перепідготовки у 2016 – 2017н.р. курси підвищення кваліфікації при ЗОІППО пройшли 6 педагогів, що складає 23% від загальної кількості педагогів ДНЗ.

У поточному році атестовано 4 педагоги. За наслідками атестації педагоги дошкільного навчального закладу ма­ють такі кваліфікаційні категорії: «спеціаліст вищої категорії» – 2 педагоги, «спеціаліст І категорії» – 5 педагогів, «спеціаліст ІІ категорії» – 5 педагогів, «спеціаліст» – 4 педагоги.

Керуючись основними положеннями «Національної доктрини розвитку освіти в Україні», Законом України «Про дошкільну освіту», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), виконуючи завдання комплексної освітньої програми «Дитина в дошкільні роки» та завдання на 2016 – 2017 навчальний рік, колектив дошкільного закладу плідно працював над проблемою «Забезпечення емоційного благополуччя дитини та особистісного зростання дошкільнят через інтеграцію діяльності родинного та суспільного дошкільного виховання».

Протягом навчального року колектив перебував у творчому пошуку щодо розв'язання цієї проблеми, вирішуючи такі завдання:
1. Удосконалювати роботу педагогічного колективу з формування у дітей мовленнєвої компетентності використовуючи художньо-мовленнєву діяльність (3 рік).
2. Продовжувати поглиблену роботу щодо формування у дітей активної позиції у правовій сфері, усвідомлення своїх прав, свобод, обов’язків (2 рік).
3. Спрямувати роботу педагогічного колективу та сім’ї на впровадження нових форм фізичного розвитку, зміцнення здоров’я дітей та формування гігієнічних навиків (1 рік).

Педагогічний колектив 2016 – 2017н.р. працював за планом, який був складений згідно листа МОН України від 03.07.2009р. № 1/9 – 455 «Плану-вання роботи в дошкільних навчальних закладах», схвалений на серпневій педагогічній раді, затверджений керівником ДНЗ та погоджений з терито-ріальним відділом освіти Хортицького району.

Заходи заплановані річним планом відповідали вимогам Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), були актуальними на сучасному етапі розвитку країни.

У ході планування педагогічного процесу на рік враховувалися загальні тенденції, які визначали пріоритети подальшого розвитку та оптимізації дошкільної освіти.

Працюючи над реалізацією завдань, головною нашою метою було ство-рення належних умов для розвитку особистості дитини, інтеграції діяльності родинного і суспільного виховання, забезпечуючи її емоційне благополуччя. Для цього на початку навчального року всі діти були обстежені на психо-лого-педагогічний розвиток, рівень сформованості у дітей соціальної компе-тентності, емоційний стан та виявлення статусу дітей в групі однолітків по методиці соціометрії Я. Коломенського. Проведено анкетування батьків на виявлення знань про індивідуально – типологічні особливості дитини. Це дало змогу виявити статус кожної дитини в групі однолітків і намітити шля-хи формування у дітей соціального досвіду по формуванню здорового споро-бу життя, використовуючи гуманно-особистісний підхід до кожного вихован-ця, спланувати просвітницьку роботу з батьками з використанням сучасних інноваційних та інтерактивних форми роботи. Виходячи з цих даних планувалася вся навчально-виховна та методична робота ДНЗ.

Реалізуючи річні завдання, педагоги дотримувалися вимог Базового компоненту (в новій редакції), комплексної освітньої програми «Дитина в дошкільні роки», використовували новинки методичної літератури, спрямо-ваної на вирішення оздоровчих, освітніх та виховних завдань.

Основним принципом нашої роботи був принцип гуманізації виховного процесу, який полягав в орієнтації педагога на особистість дитини, корінну зміну характеру спілкування.

Створюючи предметно-ігрове середовище, педагоги ДНЗ дбали про те, щоб воно було динамічним і мобільним, щоб діти вчилися активно ним користуватися, щоб забезпечити їм свободу дій. Все обладнання постійно поповнюється, видозмінюється і легко переноситься з одного центру в інший. При створенні розвивального середовища, педагоги дотримувалися основної вимоги – це опора на особистісно-орієнтовну модель взаємодії між педагогом і дітьми, а середовище було джерелом збагачення дитячої діяльності.

З метою досягнення основної мети – створення емоційного благопо-луччя дитини, колектив ДНЗ дотримувався основного принципу – принципу емоційного комфорту, що передбачало створення в групі домашнього затишку, в якому дитина почуває себе психологічно урівноваженою.

В продовж 2016 – 2017н.р. здійснювалась робота з реалізації першого річного завдання щодо удосконалення роботи педагогічного колективу з формування у дітей мовленнєвої компетентності використовуючи худож-ньо-мовленнєву діяльність. Слід зазначити, що сплановані в річному плані та проведені такі заходи, як дискусійна трибуна, методичні посиденьки, ділова гра, коло ідей, обмін досвідом, презентація мовленнєвих вправ з використанням різних інтерактивних методів допомогли педагогам у вирішенні першого річного завдання та сприяли вдосконаленню знань з мовленнєвого розвитку дитини.

Значну роботу здійснювала проблемна творча група (3 рік роботи) за темою: «Інтеграція діяльності ДНЗ та сім’ї щодо всебічного розвитку дитини» (керівник Драна Г.Д.). Доцільно відмітити, що педагоги творчої групи здійснювали поглиблену роботу з даного питання. Вони працювали над розробкою пам’яток, методичних рекомендацій для вихователів та батьків щодо мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку.

Результатом роботи творчої групи було те, що кожен вихователь отри-мав теоретичний матеріал: «Розвиток мовлення дітей засобами художньої літератури», «Методика проведення занять художньо-мовленнєвого циклу: сучасні підходи».

З метою надання практичної допомоги педагогам, методичний кабінет поповнено практичним та теоретичним матеріалом: методичними рекоменда-ціями щодо організації та проведення роботи з розвитку мовлення дітей; серією ігор та мовленнєвих вправ за темою: «Мовленнєві перлини», «Худож-нє слово і дитяче мовлення»; примірною циклограмою проведення дидактик-них ігор та індивідуальної роботи на тиждень з розвитку мовлення дітей «Бюро педагогічних знахідок».

Завдяки цим заходам педагоги опанували методику виявлення й ура-ху­вання мовленнєвих здібностей кожної дитини. На основі проведеної діаг-ностики, запланованих методичних заходів розширили знання про здійснен-ня індивідуально-диференційного підходу.

Аналіз перспективно-календарного планування щодо формування мов-леннєвих здібностей дошкільника засвідчив, що педагоги за­кладу застосо-вували широку палітру методичних засобів для виконання ви­мог програми.

З метою підвищення професійного рівня кожного педагога, протягом вересні – листопада, в дошкільному закладі проводилась робота щодо ознай-омлення з перспективним педагогічним досвідом (педагога Пташнюк Н.В. ДНЗ № 287 «Навчання дітей українському мовленню») та сучасними вимога-ми до формування розумових здібностей дошкільника. Педагоги поглибле-но працювали над цією проблемою. В цей період були зібрані матеріали з розвитку мовлення, народної педагогіки, цікаві творчі завдання, ігри спрямовані на розвиток зв’язного мовлення. Результатом даної роботи було проведення презентації мовленнєвих вправ з використанням різних інтерактивних методів.

Анкетування педагогів та результати аналізу тематичної перевірки показали, що мовленнєва активність дітей під час заняття на достатньому рівні. Перегляд проведених занять свідчить про те, що вихователі сприяють розвитку мовлення, збагаченню словника дітей за лексичними темами, скла-данню простих та поширених речень. Вчать дітей логічно й послідовно буду-вати розповіді без повторів, пауз. При складанні розповідей вживати образні художньо – поетичні вирази, приказки, фразеологічні звороти, звертання, пряму мову тощо.

Ми вважаємо, що не тільки на занятті, а і в практичній діяльності, спіл-куванні з однолітками та дорослими на конкретних вчинках шляхом більш активного використання ігрової діяльності можна сформувати у дітей мов-леннєво-комунікативні здібності, мовну культуру, навички і поведінку мов-ного спілкування.

Аналіз діяльності НВП, моніторингові дослідження та спостереження показав, що існує проблема недооцінки педагогами ролі ігрової діяльності. Останнім часом педагоги і батьки перевагу надають навчальним видам діяль-ності і забувають про те, що гра є ведучим видом діяльності дитини, що у своїй роботі педагоги повинні дотримуватись головного принципу дидактики –навчання через гру. Гра – це не тільки задоволення та радість для дитини, що само по собі дуже важливо, а шлях до пізнання світу. Граючи, дитина набуває нові знання, вміння, навички, здібності, які необхідні в подальшому житті. Тому педагоги та батьки повинні знайти можливість створити таке сучасне ігрове розвивальне середовище, в якому б дитина більш активно і природно пізнавала себе та навколишній світ в усіх його взаємодіях.

Тому в наступному навчальному році ми плануємо розпочати поглиб-лену роботу педагогічного колективу та сім’ї щодо створення сучасного ігрового розвивального середовища для задоволення потреб дитини в ігрових діях забезпечуючи повноцінний розвиток особистості дитини.

В цьому навчальному році була продовжена поглиблена робота щодо формування у дітей активної позиції у правовій сфері, усвідомлення своїх прав, свобод, обов’язків.

Реалізація другого річного завдання відбувалася через створення ефек-тивних умов організації життєдіяльності дитини в дошкільному закладі: забезпечення емоційного комфорту, створення атмосфери доброзичливості, відчуття захищеності, довіри; створення розвивального, природного, пред-метно-ігрового та соціального середовища; інтеграцію змісту освіти в різних видах діяльності; професійну готовність педагогів.

Заслуговує на увагу робота проблемної творчої групи (2 рік роботи) за темою: «Формування правової освіти дошкільників» (керівник Гавловська О.Г.). Доцільно відмітити, що в цьому навчальному році було зроблено акцент на розробку теоретичного та практичного матеріалу для допомоги педагогам в роботі з дітьми щодо правового виховання.

Результатом плідної роботи творчої групи за темою «Формування пра-вової освіти дошкільників» було зроблена добірка та систематизація кон-спекттів заходів та ігрового матеріалу для дітей дошкільного віку з правового виховання «По сторінках книги прав дитини». Також педагоги творчої групи продовжили роботу, щодо розробки серії занять згідно вікової групи з правового виховання за темою: «Абетка правознавства». В наступному навчальному році буде продовжено роботу з даного питання.

Розглядаючи питання правового виховання дошкільників під час про-ведення різних форм роботи, а саме: міні брифінгу, інтелектуальної роз-минки, тренінгу, ділової гри – конкурсу, педагоги мали змогу підвищити свій професійний рівень та вдосконалити знання з даного питання. Підсум-ком проведеної роботи було презентація конспекту заходу з проблеми: «По сторінках книги прав дитини».

Анкетування педагогів та результати аналізу тематичної перевірки показали, що діти намагаються дотримуватись моральних норм поведінки у стосунках з однолітками та дорослими. Правильна оцінка дитиною свого «Я» є результатом її поведінки, яка лежить в основі знань про свої права та обов’язки. Дорослі нагадують дітям про обов’язки, пояснюють, що таке «право», як воно співвідноситься з обов’язками.

Проте слід відмітити, що останнім час у зв’язку кризових явищ у соціально-економічній, політичній, культурній та інших сферах суспіль-ного життя виникла необхідність у активізації роботи в напрямку пат-ріотичного виховання. В даний час в період нестабільності в суспільств-ві, стало доречним повернутися до кращих традицій нашого народу, до його вікового коріння, до таких вічних понять як рід, Родина. У зв'язку з цим починаючи з дошкільного віку слід формувати у дітей високі мо-ральні та морально-психологічні якості, серед яких важливе значення має патріотизм.

Здійснення роботи з патріотичного виховання дошкільнят можлива за умови сформованості національної свідомості та самосвідомості дитини. Тому дуже важливо чітко організувати діяльність всіх структурних підрозді-лів дошкільного закладу щодо виховання у дошкільників любові до рідної землі, до свого народу, освоєння національних цінностей, патріотизм, форму-ванню почуття гідності й гордості за свою Батьківщину. Розуміючи серйоз-ність проблеми, педагогічний колектив, вирішив в наступному навчальному році продовжувати поглиблену роботу щодо формування основ патріоти-ного виховання дітей засобами народознавства.

Реалізуючи третє річне завдання, робота педагогічного колективу та сім’ї була спрямована на впровадження нових форм фізичного розвитку, зміцнення здоров’я дітей та формування гігієнічних навиків.

Педагогічний колектив забезпечував належні умови для зміцнення здоров’я дітей та формування гігієнічних навиків. В групах створені відповідні умови для роботи щодо фізичного розвитку та зміцнення здоров’я дітей, а саме: обладнані оздоровчі та валеологічні куточки («Куточок здо-ров'я»), зібрано в достатній кількості наочних посібників і практичного мате-ріалу, ігор, ігрових вправ для формування у дітей здорового способу життя.

Практичним кроком у розв'язанні завдання річного плану стало попо­внення куточків самостійної фізичної діяльності в групах новими дидактик-ними посібниками оздоровчого спрямування, посібниками на розвиток куль-тури здоров’я та культурно-гігієнічних навичок відповідно освітніх ліній. Треба зазначити, що підвищився загальний рівень якості виготовлених посіб-ників, вихователі дотримуються ви­мог щодо естетики оформлення та варіа-тивності їх використання (вихователі: Подковаліхіна І.А., Майструк І.С., Онищенко Н.М., Васильченко Т.В.).

Проведення сучасних форм роботи з педагогами таких, як: проблемний стіл, тематичний діалог, коло ідей, ігрове моделювання, ділова гра, пре-зентація, допомогло активізувати та зацікавити педагогів даною проблемою, сприяло поглибленню їх знань з проблеми впровадження нових форм фізич-ного розвитку, зміцнення здоров’я дітей та формування гігієнічних навиків. Педагоги отримали практичні навички щодо впровадження нових форм фізичного розвитку. Слід зазначити, що вони активно використовували та впроваджували в роботу з дітьми методичні рекомендації, які були отримані під час проведення різних форм роботи з педагогами.

Доцільно відмітити, що в цьому навчальному році вихователь-методист опрацювала новинки методичної літератури, періодичні та інтернет видання і підготувала для педагогів теоретичний та практичний матеріал з даного питання для використання в роботі з дітьми за темами «Рухова активність – складова фізичного розвитку дітей», «Фізкультурно-оздоровча прогулянка», «Скринька порад для батьків» тощо.

Реалізація даного завдання відбувалася у всіх видах діяльності: нав-чальній, ігровій, трудовій, повсякденному житті; через створення екологічно-го сприятливого життєвого простору здоров’язбережувального та здоров’я-формувального середовища, оптимізацію рухової активності дітей. В рамках комплексного підходу до оздоровлення дітей в дошкільному навчальному закладі впродовж року вихователями в систему роботи з дітьми впроваджу-вались такі форми роботи, як фітбол-гімнастика, степ-аеробіка, психогімнас-тика, дихальна та пальцева гімнастика, гімнастика пробудження, фізкультур-ні паузи, фізхвилинки, гімнастика для очей.

Доцільно відмітити, що педагогічний колектив забезпечував належні умови для особистісного зростання дитини шляхом інтеграції родинного і суспільного виховання. В роботі з батьками використовували різні форми ро-боти, це: батьківські збори, «Школа молодих батьків», сімейні свята, кон-сультпункти, клуба за інтересами тощо. Заслуговує на увагу використання сучасних форм та методів роботи з батьками, а саме: проведення відкритих дверей, родинних свят, ярмарок, педагогічних факультативів і т.д.

Вихователі Сєлємєнєва Н.В., Соболева Н.І., Васильченко Т.М., Май-струк І.С., Драчук Л.В. використовували в своєї роботі з батьками ділові ігри, ігрове моделювання занять, режимних моментів.

Слід зазначити, що використання сучасних інноваційних форм роботи з батьками допомогли активізувати та зацікавити батьків даною проблемою. Педагогічний колектив намагався поглибити знання батьків, надати батькам практичні навички щодо фізичного розвитку та зміцнення здоров’я дітей.

Проблема зміцнення здоров’я дітей нині надзвичайно актуальна для педагогічного колективу нашого закладу. Проте тільки гарних намірів для її розв’язання замало, потрібні реальні дії, щоденна праця батьків, дітей та педагогів. Тому ми повинні створити довкола наших вихованців живу, радісну атмосферу, в якій змінювалося б їхнє здоров’я. Забезпечити його може оптимальна, правильно організована рухова активність. Нам слід навчити малюка дбати про себе, своє здоров’я, поважати свої думки і по-чуття, усвідомлювати свою цінність, поводитися як організатор самого себе.

Реалізацію цих завдань ми будемо продовжувати в наступному році, спрямовуючи наш освітній процес саме на збереження та зміцнення здоров’я дитини, забезпечуючи оптимізацію режиму рухової активності дітей з урахуванням індивідуального рівня їх розвитку та використання інтерактив-них форм роботи з ними.

Проаналізувавши методичну роботу педагогічного колективу в ДНЗ, освітню роботу в групах, інформаційно-ініціативну картки до підсумкової педради, можна сказати, що річний план колектив визнав актуальним, цілеспрямованим на розвиток особистості.

Форми і методи роботи з педагогами, які проводила вихователь-мето-дист Гавловська О.Г., базувалися на принципах систематичності, доступ-ності, научності, активності; спрямовані на підвищення творчої активності кожного педагога.

Для підвищення педагогічної майстерності педагогів поряд з традицій-ними формами роботи: семінари, семінари-практикуми, консультації, колек-тивні перегляди активно використовую нетрадиційні: ділові ігри, міні бри-фінги, ігрові моделювання, коло ідей, тренінги, презентації, банк ідей та ін.

На підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педагогів позитивно вплинули проведені методичні заняття, семінари, практикуми з використанням сучасних форм роботи.

Педагогічні ради ДНЗ були спрямовані на підвищення науково – теоретичного і методичного рівня педагогів, упровадження нових ідей, концепцій, технологій, перспективного педагогічного досвіду; на висвітлення питань ефективної освітньої роботи з дітьми в певній галузі; на аналіз підсумків навчального року; обговорення і затвердження планів роботи.

Наприкінці поточного навчального року на основі аналізу освітньої роботи та підпорядкована пріоритетним завданням дошкільного закладу були визначені тематики засідань педрад.

В цьому навчальному році було проведено 4 педагогічні ради, які проводилися у різноманітних формах, зокрема: традиційна педагогічна рада; педагогічна рада з використанням активних та інтерактивних методів роботи з педагогічними кадрами під час обговорення певного питання; нетрадиційна педагогічна рада у формі круглого столу з батьками.

За результатами опитування педагогів найбільш продуктивними формами методичної роботи були: творча майстерня, ділова гра, тренінги, ігрове моделювання, практикум, де вихователі мали змогу на практиці познайомитися з методами й прийомами роботи з дітьми.

Форми організації науково-методичної роботи в ДНЗ динамічні. Вибір кожної з них залежав від педагогічної культури вихователів, морально – пси-хологічного клімату в колективі, матеріально-технологічних можливостей ДНЗ, інноваційної відкритості й активності педагогів.

Кожен педагог ДНЗ впродовж року працював над проблемою, яка була визначена в річному плані. Відповідно даної проблеми педагоги вивчали літературу, підбирали та виготовляли різний дидактичний та наочний матеріал, який використовували в роботі з дітьми.

Програмно-методичне забезпечення дошкільного закладу спонукало педагогів до творчості, вдосконалення їх професійної майстерність. Одним з аспектів підвищення професійного рівня педагогів та медичних працівників є курсова перепідготовка і атестація, яка проводилася згідно перспектив-ного плану підвищення кваліфікації педагогів.

Проаналізувавши екран активності педагогів в методичній роботі ДНЗ самими активними педагогами можна визначити: Майструк І.С., Драчук Л.В., Соболева Н.І., Онищенко Н.М.

Найвищу готовність творчої праці з дошкільнятами виявили педагоги високої фахової майстерності: Майструк І.С., Чуб І.В., Марценюк Н.О., Кононюк Л.І., Марченко В.І. ці педагоги добре усвідомлюють необхідність емоційного контакту з дітьми, розуміють їхній психічний стан, закономір-ність розвитку. Маючи перед собою конкретну мету навчання і виховання дітей, добирали необхідні засоби для їх досягнення.

Вагомим внеском у зростанні фахової майстерності педагогів були кон-сультації та методичні об’єднання району, які відвідувало 12 педагогів ДНЗ. Педагогів орієнтували на активну участь у пошуку втілення в життя нестан-дартних педагогічних рішень, на творчій підхід, на виконання своїх обов’яз-ків, самореалізацію професійних можливостей, а це змушувало їх працювати по новому, впливало на необхідність володіти технологією творчої праці.

Слід відмітити, що систематична та цілеспрямована робота практик-ного психолога Драної Г.Д. позитивно вплинула на створення психологіч-ного комфорту в групах та проходження адаптаційного періоду. Проведення корекційних занять сприяло поліпшенню емоційної сфери, розвитку пізнавальної активності дитини та мотиваційної готовності до школи.

Аналізуючи методичну та психологічну роботу дошкільного закладу можна зазначити, що спільна робота всіх учасників навчало-виховного процесу допомогла досягти позитивних результатів у роботі.

Відповідно до основних завдань роботи педагогічного колективу ДНЗ з питань навчання та виховання дітей встановлено вивчення стану навчально-виховною роботою в групах та надання методичної допомоги.

Згідно до річних завдань та річного плану, графіку контролю, адміністрація ДНЗ планувала тематичні та комплексно – цільові перевірки, охоплюючи всі розділи комплексної освітньої програми «Дитина в дошкільні роки». Перед запланованими перевірками проводилися наступні види аналізу: комплексний, тематичний, вибірковий.

Вивчення загального стану освітньо-виховного процесу в ДНЗ плану-валося у формі комплексних (1) та тематичних (3) перевірок (Додаток 3). Ці види перевірок забезпечували вивчення діяльності всіх педагогів, обслу-говуючого персоналу, злагодженість, систематичність роботи всього колективу.

Під час тематичного вивчення перевірялися питання виховання і нав-чання дітей, зокрема: стан мовленнєво-комунікативної діяльності (довідка від 18.11.2016р.), стан ігрової діяльності (довідка від 09.12.2016р.).,стан роботи щодо правової освіти дошкільників (довідка від 17.02.17р),

Під час комплексно – цільової перевірки вивчався стан навчально-виховної роботи по всіх напрямках діяльності вихователів і батьків, а також рівень опанування програмних вимог дітьми. Перевірка дала змогу зробити глибокий та всебічний аналіз діяльності, вказати на недоліки в роботі, надати допомогу, а також вивчити кращій досвід.

Підсумки тематичних та комплексних перевірок щодо стану діяльності ДНЗ оформлялися у вигляді довідок, наказів, та оголошувалися з наступним обговоренням відповідних висновків на педагогічних радах, а деякі питання виносилися на наради завідуючої, загальні збори колективу та батьків, виробничі наради.

З метою попередження можливих недоліків, порушень, вивчення найраціональніших методів роботи в ДНЗ здійснювалося оглядово – опера-тивне та епізодичне вивчення, яке забезпечувало системність, оперативність контролю за роботою педагогічного колективу щодня.

В дошкільному закладі розроблена циклограма тематичного та комплексного вивчення освітнього процесу на 2016 – 2019роки (Додаток 3).

За результатами діагностування дітей, контрольних зрізів, в бесідах з дітьми з’ясувалось, що діти в усіх вікових групах мають достатній та середній рівень знань, умінь та навичок з усіх розділів комплексної освітньої програми «Дитина в дошкільні роки». Доцільно відзначити високий рівень проведення підсумкового заняття вихователями Майструк І.С., Власюк Л.В., Соболевої Н.І. В результаті використання педагогами сучасних технологій діти показали відповідний рівень знань та творчого мислення.

Моніторинг стану готовності до шкільного навчання дітей – випускни-ків показав: що за педагогічними критеріями з 85 обстежених дітей до шкільного навчання готові: 85 випускників, з низ 12 (14%) високого рівня, 46 (54%) достатнього рівня, 27 (32%) – середнього.

Діти випускники мають на достатньому рівні розвинені психічні про-цеси, у більшості дітей сформовані навички навчальної діяльності, діти мають достатній і середній рівень розвитку саморегуляції, вміють ставити перед собою нескладні завдання і спрямовувати свою увагу на їх виконання, вміють слухати: виконувати вказівки дорослих; оцінювати оцінки дорослих; оцінювати свої відповіді і відповіді однолітків; на достатньому рівні сформовані розумові дії: серіація, класифікація, абстрагування.

Доцільно відмітити, що батьки вихованців ДНЗ є активними учасника-ми навчально-виховного процесу. Різні форми роботи з батьками допомага-ють активно співпрацювати з сім’єю з питань навчання і виховання дітей.

На педагогічних нарадах із запрошенням батьків розглядалися питання удосконалення роботи ДНЗ, пропаганди кращого досвіду батьків родинного виховання (родини Тютюнник).

Використовуючи сучасні форми та методи роботи з батьками, а саме: проведення днів відкритих дверей, родинних свят, ярмарок, педагогіч-них факультетів, ділових ігор та ін., залучали батьків до вирішення спільних проблем ДНЗ, до управління його діяльністю, до співпраці.

Впродовж навчального року особлива увага приділялась охороні життя і здоров’я дітей та охорони праці працівників ДНЗ.

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністра-ція спільно з профспілковим комітетом працювали над впровадженням дер-жавної політики в галузі охорони праці. Весь навчально-виховний процес здійснювався з урахуванням вимог Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку.

Слід відмітити, що в групах дошкільного закладу створені належні умови для реалізації навчальних завдань з формування у дітей основ безпеки життєдіяльності. Є в наявності різноманітний ігровий матеріал, тематичні ігри, атрибути для творчих ігор з елементами безпечної поведінки в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій та виникнення пожежі. Дошкільний навчальний заклад на належному рівні забезпечений наочними посібниками та навчально-методичним матеріалом з формування знань у дітей з ОБЖД та попередження травматизму.

Виконуючи завдання нормативного законодавства з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, довгострокових державних програм та ком-плексних планів щодо поліпшення умов життя та виховання підростаючого покоління України, в ДНЗ здійснено значний обсяг роботи, направленої на створення оптимально безпечних та нешкідливих умов організації навчаль-но-виховного процесу, формування вихованцями знань та навичок безпечної поведінки за будь-яких умов і ситуацій.

Слід відмітити систематичну роботу педагогічного колективу ДНЗ, який ефективно працював в напрямку недопущення травматизму вихован-ців під час навчально-виховного процесу.

Робота колективу ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму буду-валася згідно Базового компоненту дошкільної освіти (в новій редакції), який спрямовував роботу педагогів на формування у дошкільників певної життє-вої позиції, елементарної життєвої компетентності.

Дошкільний навчальний заклад здійснював виконання вимог норматив-них документів з техніки безпеки, санітарно – гігієнічних, протипожежної безпеки, попередження дитячого травматизму та інших вимог щодо охо-рони життя і здоров’я дітей. Своєчасно ремонтувалося електрообладнання на харчоблоці, у пральні. Для попередження травматизму серед дітей система-тично перевірялося спортивне обладнання із складанням відповідних актів.

Проведення в ДНЗ відповідної роботи з ОБЖД сприяло поліпшенню навчально-виховної роботи з дітьми з питань особистої безпеки, захисту життя у надзвичайних ситуаціях та правил користування з вогнем, вдоскона-ленню теоретичних знань, практичних навичок працівників ДНЗ.

Центром методичної роботи є методичний кабінет дошкільного закладу, який здійснює навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу. Оформлення та оснащення педагогічного кабінету відповідає сучасним вимогам.

Насиченість та змістовність матеріалів методичного кабінету давало можливість ефективно проводити інформаційно-довідкову роботу, педколек-тиву самостійно підвищувати й удосконалювати фахову майстерність шляхом впровадження в практику роботи досягнення науки, ППД, новітніх педагогічних технологій.

В достатній кількості в кабінеті зібрано матеріалів для роботи з батька-ми: методичні рекомендації, зразки папок-пересувок, тематика консультацій та бесід, рекомендації щодо проведення інтерактивних форм роботи з батьками.

В методичному кабінеті підібрана достатня кількість матеріалів та методик обстеження дітей різних вікових груп, завдання на виявлення рівня пізнавальної активності вихованців, які допомагають вихователям у прове-денні вивчення рівня розвитку та планування корекційної роботи з дітьми.

Впровадження передового педагогічного досвіду, нових педтехнологій мають свій вплив на підвищення рівня емоційної та пізнавальної сфери дошкільників.

Педагоги колективу впроваджували в освітній процес інноваційні педа-гогічні технології. Ефективно застосовувалась в роботі з дітьми теорія роз-в’язання винахідницьких завдань ТРВЗ вихователем Майструк І.С., Драчук Л.В., Онищенко Н.М. Також впроваджувались методичні рекомендації школи «Розвиток» м. Тернопіль «В світі гри та фантазії», які були направлені на розвиток мислення, творчої особистості.

Впровадження вихователем Кононюк Л.І., Руденко О.І., методики Пе-терсона Л.Г., сприяло підвищенню рівня знань дітей з формування елемен-тарних здібностей та розвиток логічного мислення. Вміле використання «Методики пробудження М. Єфименко, вихователями всіх груп, позитивно впливало на фізичний розвиток дитини.

У 2016 – 2017 навчальному ріці в дошкільному закладі на стадії узагальнення – 3 досвіди, вивчення – 1 досвід.

Впроваджується в практику роботи з дітьми досвіди роботи колег ДНЗ:

- вихователя – методиста Гавловської О.Г. «Вплив методики ТРВЗ на розвиток творчого мислення»;
- вихователя – методиста Кононюк Л.І. «Виховання у дітей емоційних здібностей»;
- вихователя – методиста Ощипко Н.Л. «Співпраця ДНЗ та сім’ї по формуванню у дітей соціального досвіду»;
- вихователя Денисенко О.М. «Формування елементарних сенсорних здібностей у дітей раннього віку»;
- вихователя Марценюк Н.О. «Використання нетрадиційних методів малювання;
- вихователя Марченко В.І. «Формування у дітей логіко-математичної компетентності»;
- музичного керівника Лифаренко В.В. «Розвиток творчих здібностей у дітей за методикою К. Орфа».

Аналіз роботи щодо впровадження інноваційної діяльності в ДНЗ за останній рік показав, що не всі педагоги розуміють необхідність своєчасної зміни своїх методів роботи, широкого використання інтерактивних форм ро-боти з дітьми; налаштованність педагогів до гнучких змін розвивального се-редовища, не у всіх педагогів достатньо високий рівень професіоналізму і компетентності володіння інноваційними технологіями.

Однією з найважливіших у колективі ДНЗ є проблема зміцнення здо-ров’я дітей. Фізкультурно-оздоровча робота в дошкільному закладі спрямова-на на профілактику, загартування та зміцнення дитячого організму.

Вся система роботи в ДНЗ постійно направлена на досягнення якісних показників в фізкультурно-оздоровчій роботі, на забезпечення систематич-ного контролю за станом здоров’я дошкільників.

Велося постійне відстеження результативності роботи, спрямованої на зниження захворюваності та її профілактики. Система фізично-оздоровчої роботи, використання нетрадиційних методів загартування не вплинули на рівень захворюваності. Аналіз відвідування за 2016 дозволяє зробити висновок: пропуски дошкільного закладу по хворобі однією дитиною та кількість пропусків по хворобі на 1000 дітей зменшився.

Аналіз даних поглибленого огляду та захворюваності дітей дає можливість зробити наступні висновки:

Пропущено днів по хворобі:
- за 2015р. – 3629, що складає 6,0%,
- за 2016р. – 3571, що складає 5,8%.

За період 2016 року в порівнянні з 2015 роком захворюваність у ДНЗ зменшилась на 0,2%. З грудня по лютий простежується збільшення днів пропущених за хворобою внаслідок затяжного протікання хвороби. Простежується зростання захворювання у вересні, жовтні (діти раннього віку) – адаптаційний період.

В 2016р. кількість випадків захворюваності зменшилась внаслідок зменшення кількості випадків наступних інфекцій: ГРВІ на 31 випадок, бронхітів на 7 випадків, вітряна віспа на 18 випадків, пневмонії на 3 випадки.

Сама низька захворюваність у 2016р. серед груп складає 3,4% у групі № 4. Це говорить про те, що профілактично-оздоровча робота в групі проводилась на належному рівні.

Аналіз причин захворюваності дітей, динаміки їхнього стану здоров’я допомагають виявити слабкі сторони в організації лікувально-профілактич-ної допомоги дітям і скласти план заходів спрямованих на покращення стану їх здоров’я, зниження захворюваності.

Проаналізувавши показники рівня оволодіння дітьми фізичними рухами та навичками можна зробити висновок, що діти в групах середнього рівня розвитку. Роблячи аналіз рухового розвитку дітей ДНЗ можна зазна-чити, що найважчим для дітей молодшого дошкільного віку є виконання бігу, для дітей середнього дошкільного віку нахили тулуба та біг, в наступному році необхідно більше уваги приділити цім видам основних рухів.

З дітьми старшого дошкільного віку слід продовжувати роботу по вдос-коналенню виконання статичних вправ. Діти підготовчої групи потребують поглибленої роботи, щодо відпрацювання правильності виконання нахилів тулуба вперед та бігу.

В дошкільному закладі розроблені та затверджені заходи «Підвищення рівня організації харчування дітей в дошкільному закладі» де чітко визначені термін виконання та відповідальна особа.

Спостереження за харчуванням, контроль свідчать про те, що в дош-кільному закладі працівники дотримуються режиму харчування та правиль-ного порціювання страв.

Харчування дітей в ДНЗ здійснювалось відповідно Інструкції з органі-зації харчування. Кожні 10 днів проводиться аналіз показників, виконання норм та вартості харчування. На підставі аналізу, за необхідністю, прово-диться корегування меню.

Порівнюючи з 2015 роком, у 2016 році середній показник виконання норм основних продуктів харчування значно змінився і становить: в групах раннього та дошкільного віку 80%.

Аналіз даних обліку норм харчування за 2016р. в порівнянні з 2015р. дає можливість зробити висновки, що середній показник виконання норм основних продуктів був:

· в групах раннього віку 81% , на 14% вище в порівнянні з 2015р.
· в групах дошкільного віку 79% на 12% вище в порівнянні з 2015р.

Проаналізувавши дані виконання норм основних продуктів згідно норм поживних речовин можна відмітити, що показник калорійності продуктів харчування за 2016 рік збільшився, за рахунок того що в ДНЗ в достатній кількості надходили продукти харчування багаті на білки, жири, вуглеводи, такі, як: м'ясо яловиче та куряче, риба, печінка, молоко, сир кисломолочний та твердий, яйця курячі, масло вершкове.

Норми харчування в ДНЗ виконувались майже в повному обсязі. Найнижчі показники залишаються фруктів – 53%, соку – 78%, але значно покращився показник виконання норм ціх продуктів в порівнянні з 2015р.

Фактично в 2016р., норми продуктів харчування в групах виконані за рахунок вживання м’яса, риби, молока, яєць, масла вершкового, сиру твердого та кисломолочного, овочів.

Слід зазначити, що в ДНЗ велася планомірна робота щодо формування навичок культури харчування дошкільнят згідно з програмними вимогами. Вихователі, помічники вихователів дошкільного навчального закладу брали активну участь в організації харчування дітей, ознайомлені з питанням їхнього гігієнічного та естетичного виховання.

Доцільно відмітити, що дітям, які мають хронічні захворювання призначалося харчування з виключенням продуктів які їм не підходять.

Якість харчування оцінювалася лабораторними дослідженнями СЕС, відхилень за 2016 – 2017 навчальний рік не було.

Контроль за організацією харчування дітей є невід’ємною частиною управлінської діяльності керівника. У завідувача розроблені карти-схеми контролю відповідальних осіб за харчуванням, в яких чітко зазначено виконання їх посадових обов’язків щодо організації харчування. Контроль завідувача був систематичним та об’єктивним.

В ДНЗ постійно діяв громадський контроль за організацією харчуван-ня. Батьківський комітет та члени Ради ДНЗ систематично проводили рейди перевірки за станом харчування. Вносили свої пропозиції щодо поліпшення стану харчування в дошкільному закладі.

Результати перевірок відображалися в наказах по ДНЗ та розглядалися на загальних зборах колективу закладу та батьків, загальних батьківських зборах, виробничих нарадах, Раді ДНЗ, педагогічних радах.

Проаналізувавши проведену роботу ДНЗ щодо обліку дітей п’ятирічно-го віку, можна зробити висновок, що проведення консультацій на тему «Емо-ційне благополуччя дитини», відкритих заходів: заняття з розвитку мовлення «Книжки – наші друзі», вечору розваг «Як козаки фарби мирили», свят «Шануємо осінь», «Мамин день», усного журналу для батьків «Що ціка-вого в сім’ї?», школи молодих батьків «Проблеми мовленнєвого розвитку дітей раннього віку» батьки усвідомили необхідність отримання дошкільної освіти своєю дитиною. Тому всі діти п’ятирічного віку, які територіально відносяться до нашого дошкільного закладу, відвідували ДНЗ або курси підготовки дітей до школи.

На 01.09.2016р. згідно обліку дітей, які територіально відносяться до ДНЗ № 228, був створений інформаційний банк даних обліку дітей дошкуль-ного віку (всього неохоплених дітей, віком від 2 до 5 – 59: з них дітей 5-річ-ного віку – 4). На 01.01.2016р. всі діти 5 річного віку відвідували дошкільні заклади, або курси при ЗОШ.

З метою залучення сімей до навчально-виховного процесу, в ДНЗ роз-роблений План – заходів щодо впровадження різних форм роботи консуль-тпунктів з батьками діти, яких не відвідують дошкільний навчальний заклад в ДНЗна 2016 – 2017н.р.

Значну увагу адміністрація та педагогічний колектив приділяли вив-ченню рідної мови, формуванню мовленнєвої культури, навичок поведінки мовленнєвого спілкування. Для виконання Закону УРС «Про мови» в закладі було проведено систему відповідних заходів: тренінги, усні журнали, консультації. У групах створено відповідне ігрове розвивальне середовище, оформлено куточки державної символіки. Достатній рівень обізнаності педагогів з даної теми є результатом проведеної роботи.

Згідно з річним планом в ДНЗ здійснювалась фінансово-господарська діяльність. Із метою забезпечення стабільної роботи закладу за сезонами були розроблені спеціальні заходи, а контроль за їх виконання здійснювався адміністрацією та відповідними комісіями та профспілковим комітетом, про що свідчать наявність актів перевірок, накази.

Проаналізувавши всю роботу ДНЗ, враховуючи недоліки в роботі, педагогічний колектив буде керуватися в 2016 – 2017 навчальному році державними нормативними документами, що регламентують роботу дошкільних навчальних закладів, Базовим компонентом дошкільної освіти (в новій редакції) та Комплексною освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки».

Розділ ІІ. ЗАВДАННЯ НА НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК

На наступний 2017 – 2018 навчальний рік педагогічний колектив дошкільного навчального закладу визначає такі пріоритетні завдання:
1.МЕТА: забезпечення емоційного благополуччя дитини.
Завдання:
1. Продовжувати поглиблену роботу з формування основ патріотичного виховання дітей засобами народознавства (3 рік).
2. Спрямувати роботу педагогічного колективу на забезпечення та зміцнення здоров’я дітей шляхом оптимізації режиму рухової активності дитини з урахуванням індивідуального рівня їх розвитку та використання інтерактивних форм роботи з дітьми (2 рік).

2. МЕТА: особистісне зростання дошкільнят через інтеграцію діяльності родинного та суспільного дошкільного виховання.
Завдання: Розпочати поглиблену роботу педагогічного колективу та сім’ї щодо створення сучасного ігрового розвивального середовища для задоволення потреб дитини в ігрових діях забезпечуючи повноцінний розвиток особистості дитини (1 рік).

ЗАВДАННЯ НА ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД 2018 РОКУ
МЕТА: Забезпечення емоційного благополуччя дитини.
Завдання:
1. Продовжувати поглиблену роботу щодо реалізації системи заходів, направлених на оздоровлення і фізичний розвиток дітей, їх моральне виховання, формування трудових і культурно-гігієнічних навичок (2 рік).
2. Спрямувати роботу педагогічного колективу на збагачення ігрового досвіду дошкільників використовуючи різні види ігрової діяльності (1 рік).

Кiлькiсть переглядiв: 640

Коментарi