СХВАЛЕНО
педагогічної радою
протокол № 4 від 28.08.2020 р.
голова педагогічної ради:
_______Готовець Л.О.

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом ЗДО № 228
від 31.08.2020 № 99-р

ПОЛОЖЕННЯ
про дотримання академічної доброчесності працівниками дошкільного навчального закладу № 228 (ясел-садка) "Срібне копитце" Запорізької міської ради Запорізької області

Загальні положення

1. Положення про академічну доброчесність в ДНЗ № 228 (ясел-садка) «Срібне копитце» Запорізької міської ради Запорізької області (далі – Положення) закріплює норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування між педагогічними працівниками.

2. Положення розроблено на основі Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції», Цивільного Кодексу України, Статуту ДНЗ № 228, Правил внутрішнього розпорядку ДНЗ № 228, Колективного договору та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України та нормативних (локальних) актів.

3. Мета Положення полягає у дотриманні високих професійних стандартів в усіх сферах діяльності ДНЗ № 228 (освітній, виховній тощо), підтримки особливих взаємовідносин між педагогічними працівниками, запобігання порушення академічної доброчесності.

Педагогічні працівники, усвідомлюючи свою відповідальність за неналежне виконання функціональних обов’язків, формування сприятливого академічного середовища для забезпечення дієвої організації освітнього процесу, розвитку інтелектуального, особистісного потенціалу, підвищення престижу ДНЗ № 228, зобов’язуються виконувати норми даного Положення.

Поняття та принципи академічної доброчесності

1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

2. Для забезпечення етики та академічної доброчесності в необхідно дотримуватися наступних принципів:

- демократизм;

- законність;

- соціальна справедливість;

- пріоритет прав і свобод людини і громадянина;

- рівноправність;

- гарантування прав і свобод;

- науковість;

- професіоналізм та компетентність;

- партнерство і взаємодопомога;

- повага та взаємна довіра;

- відкритість і прозорість;

- відповідальність за порушення академічної доброчесності.

3. ДНЗ № 228 «Срібне копитце» здійснює свою діяльність окремо від політичних уподобань, партій, релігійних об’єднань та рухів у будь-якій формі організації.

4. Дотримання етики та академічної доброчесності педагогічними працівниками ДНЗ № 228 передбачає:

- дотримання норм Конституції України;

- дотримання норм чинного законодавства України в сфері освіти та дошкільної освіти;

- дотримання загальноприйнятих етичних норм;

- дотримання норм законодавства України про авторське право;

- повагу до осіб, які здобувають освіту, до їхніх батьків та осіб, які їх замінюють, незалежно від віку, статі, стану здоров’я, громадянства, національності, ставлення до релігії, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, а також інших обставин;

- якісне, вчасне та результативне виконання функціональних обов’язків;

- впровадження у свою діяльність інноваційних методів навчання;

- підвищення кваліфікації відповідно до вимог законодавства;

- дотримання правил посилання на джерела інформації у разі використання відомостей, написання методичних матеріалів;

- не розголошення конфіденційної інформації, інформації з обмеженим доступом та інших видів інформації відповідно до вимог законодавства в сфері інформації та звернення громадян;

- надання достовірної інформації;

- контроль за дотриманням етики та академічної доброчесності;

- уникнення приватності інтересу та конфлікту інтересів;

- відповідальність за порушення етики та академічної доброчесності;

- негайне повідомлення адміністрацію ДНЗ № 228 у разі отримання для виконання рішень чи доручень, які є незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам;

Відповідальність за порушення академічної доброчесності

1. За порушення норм цього Положення учасники освітнього процесу притягуються до відповідальності згідно вимог чинного законодавства України.

2. Формами проявів академічної недоброчесності є:

- академічний плагіат;

- академічне шахрайство;

- порушення методики виконання досліджень;

- академічна фальсифікація та фабрикація – публікація вигаданих результатів досліджень, будь-яких даних з питань освітнього процесу;

- приписування результатів колективної діяльності одній або окремим особам без узгодження з іншими учасниками авторського колективу або внесення до списку авторів навчально-методичної праці осіб, які не брали участь у створенні продукту;

- академічний обман;

- академічне хабарництво;

- конфлікт інтересів;

- приватний інтерес;

- службова недбалість;

- зловживання впливом.

3. За порушення правил етики та академічної доброчесності педагогічні працівники притягуються до таких форм відповідальності:

- дисциплінарна;

- адміністративна;

- відмова у підвищенні кваліфікаційної категорії чи педагогічного звання;

- позбавлення кваліфікаційної категорії чи педагогічного звання;

- атестації;

- інші форми відповідно до вимог чинного законодавства України.

4. Для попередження недотримання норм та правил академічної доброчесності в ДНЗ № 228 використовується комплекс профілактичних заходів:

- інформування педагогічних працівників про необхідність дотримання правил академічної доброчесності, професійної етики;

- розповсюдження методичних матеріалів;

- проведення семінарів з питань інформаційної діяльності ДНЗ № 228,

- ознайомлення педагогічних працівників із цим Положенням;

Організація роботи Комісії з питань академічної доброчесності З метою виконання норм цього Положення в ДНЗ № 228 створюється Комісія з питань академічної доброчесності (далі - Комісія).

Комісія наділяється правом одержувати і розглядати заяви щодо пору-шення цього Положення та надавати пропозиції адміністрації ДНЗ № 228 щодо накладання відповідних санкцій.

У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законодавством в сфері освіти та дошкільної освіти, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Статутом ДНЗ № 228.

Склад Комісії затверджується наказом завідувача за поданням рішення колегіального органу управління закладу.

Строк повноважень Комісії становить 3 роки.

До складу Комісії за посадами входять:

- директор;

- вихователь-методист;

- практичний психолог;

- голова ПК;

- голова органів батьківського самоврядування ДНЗ № 228

Будь-який працівник ДНЗ 228 може звернутися до Комісії із заявою про порушення норм цього Положення, внесення пропозицій або доповнень. Комісія зі свого складу обирає Голову, заступника та секретаря. Голова Комісії веде засідання, підписує протоколи та рішення тощо. За відсутності Голови його обов’язки виконує заступник. Повноваження відносно ведення протоколу засідання, технічної підготовки матеріалів до розгляду їх на засіданні тощо здійснює секретар.

Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання можуть бути чергові, що проводяться у строки визначені планом роботи та позачергові, що скликаються при необхідності вирішення оперативних та нагальних питань.

Рішення приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні Комісії.

Засідання Комісії оформлюється протоколом, який підписує Голова та секретар.

Комісія не менше одного разу на рік звітує про свою роботу перед колегіальним органом управління закладу.

Будь-який учасник освітнього процесу, якому стали відомі факти порушення норм цього Положення чи підготовки про можливість такого порушення, повинен звернутися до Голови або секретаря Комісії з письмовою заявою на ім’я її голови. У заяві обов’язково зазначаються особисті дані заявника (П.І.Б., контактні дані: адреса, телефон, місце роботи, посада, особистий підпис). Анонімні заяви чи заяви, викладені в некоректній формі, Комісією не розглядаються.

На засідання Комісії запрошуються заявник та особа, відносно якої розглядається питання щодо порушення Кодексу академічної доброчесності. За результатами проведених засідань Комісія готує вмотивовані рішення у вигляді висновків щодо порушення чи не порушення норм цього Положення. Зазначені висновки носять рекомендаційний характер, подаються директору для подальшого вживання відповідних заходів морального, дисциплінарного чи адміністративного характеру.

Повноваження Комісії:

- одержувати, розглядати, здійснювати аналіз заяв щодо порушення норм цього Положення та готувати відповідні висновки;

- залучати до своєї роботи експертів з тієї чи іншої галузі, а також використовувати технічні і програмні засоби для достовірного встановлення фактів порушення норм етики та академічної доброчесності за поданою заявою;

- проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів академічної доброчесності та професійної етики науково-педагогічних, педагогічних працівників;

- ініціювати, проводити та підтримувати дослідження з етики та академічної доброчесності, якості освіти та наукової діяльності;

- готувати пропозиції щодо підвищення ефективності впровадження принципів етики та академічної доброчесності в освітню та наукову діяльність;

- надавати рекомендації та консультації щодо способів і шляхів більш ефективного дотримання норм цього Положення.

Заключні положення

Це Положення затверджується рішенням колегіального органу управління закладу та вводиться в дію наказом директора.

Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням колегіального органу управління закладу та вводяться в дію наказом директора.

Кiлькiсть переглядiв: 111

Коментарi