/Files/images/Положення ВСЯО 2023.jpg

СХВАЛЕНО
рішенням педагогічної ради
протокол № 05 від 28.08.2023 р.
голова педагогічної ради
___________Анна ПАНТЮХОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом ЗДО № 228 ЗМР
від 31.08.2023 № 99р

ПОЛОЖЕННЯ

про внутрішню систему забезпечення якості освіти
закладу дошкільної освіти
(ясла-садок) № 228 «Веселинка»
Запорізької міської ради

м. Запоріжжя

І. Загальні положення

1.1. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти (далі – ВСЗЯО) закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 228 «Веселинка» Запорізької міської ради (далі – ЗДО № 228 ЗМР) розроблено відповідно до вимог статей 26, 40, 41, 62, 67 Законів України «Про освіту», статей 20, 23 Закону України «Про дошкільну освіту», нормативно-правових актів, направлених на реалізацію Концепції Нової української школи, Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.-1.2021 № 33), наказу Державної служби якості освіти України від 30.11.2020 № 01-11/71 «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти», Статуту закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 228 «Веселинка» Запорізької міської ради та інших нормативних документів.

1.2. Педагогічна рада як колегіальний орган управління ЗДО № 228 ЗМР формує систему та затверджує процедури внутрішньої системи забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності (ст. 20 Закону України «Про до­шкільну освіту»),

1.3. Положення поширюється на всіх працівників ЗДО№ 228 ЗМР, які здійснюють професійну діяльність відповідно до трудових договорів, зокрема на працівників, які пра­цюють за сумісництвом.

1.4. Термін дії Положення необмежений. Положення діє до затвердження нового.

1.5. Функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти (далі – ВСЗЯО) за­безпечує директор закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 228 «Веселинка» Запорізької міської ради в межах наданих йому повноважень.

1.6. Коригування змісту, зміни та доповнення до цього Положення вносить директор за згодою педагогічної ради ЗДО № 228 ЗМР.

1.7. Критерії ефективності ВСЗЯО:

- всебічний розвиток дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, зді­бностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб, формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду;

- якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників ЗДО № 228 ЗМР;

- оптимальне матеріально-технічне, навчально-методичне, психолого-педагогічне, ме­дико-соціальне забезпечення якісної організації освітнього процесу;

- дієва система управління ЗДО № 228 ЗМР.

1.8. Компоненти ВСЗЯО:

- стратегія (політика) та процедури забезпечення якості освіти;

- організаційно-функціональна структура внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- процедури внутрішньої системи оцінювання якості освіти та освітньої діяльності;

- критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів дошкільної освіти;

- критерії, правила і процедури оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників;

- критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;

- забезпечення наявності необхідних умов для організації освітнього процесу;

- системи та процеси управління закладом дошкільної освіти № 228 ЗМР;

- система та механізми забезпечення академічної доброчесності.

- створення в закладі дошкільної освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування (у разі потреби).

ІІ. Стратегія (політика) внутрішньої системи забезпечення якості освіти

2.1. Стратегія (політика) внутрішньої системи забезпечення якості освіти (далі – Політи­ка) визначає мету й завдання її впровадження та принципи, на яких вона будується.

2.2. Мета Політики ВСЗЯО:

- гарантування якості дошкільної освіти здобувачів;

- формування довіри суспільства до закладу дошкільної освіти.

2.3. Завдання Політики ВСЗЯО:

- створювати освітнє середовище для оптимального розвитку кожного вихованця, від­повідно до його задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особли­востей, культурних потреб;

- забезпечувати умоли постійного професійного зростання та самореалізації педагогів;

- актуалізувати питання забезпечення умов, які сприяють якісній організації освітнього процесу та інклюзивній освіті;

- отримувати об'єктивну інформацію про функціонування і розвиток закладу дошкільної освіти;

- сприяти розвитку партнерських відносин усіх учасників освітнього процесу;

- забезпечувати інформаційну відкритість діяльності ЗДО № 228 ЗМР;

- запобігати проявам дискримінації, булїигу;

- знаходити оптимальні чинники впливу на результативність освітнього процесу та впроваджувати їх у дію.

2.4. Принципи Політики ВСЗЯО:

- дитшюцетгризм. Головний суб'єкт, на я кого спрямована освітня діяльність ЗДО № 228 «Веселинка» ЗМР, – дитина;

- автономність. Самостійність у визначення стратегії і напрямів розвитку ЗДО № 228 ЗМР, ви­борі форм і методів організації освітнього процесу, які відповідають нормативно-правовим до­кументам, Базовому компоненту дошкільної освіти;

- системність. Усі компоненти та функції системи управління діяльністю ЗДО № 228 ЗМР взаємопов'язані, що створює взаємозалежність між ними;

- цілісність.Єдність усіх видів освітніх впливів на здобувача дошкільної освіти, їх підпо­рядкованості головній меті освітньої діяльності, яка передбачає всебічний розвиток, виховання ї соціадізацію особистості яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання протягом життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності;

- вдосконалення. Потреба постійного вдосконалення освітнього процесу відповідно до зміни внутрішнього та зовнішнього середовища, аналізу даних та інформації про результа­тивність освітньої діяльності;

- партнерство.Взаємодія учасників освітнього процесу, побудована на довірі та повазі, зацікавленості до суб'єктів, освітнього процесу, відповідно до їх поточних та майбутніх потреб, готовності до конструктивної співпраці для досягнення високої якості освітнього процесу;

- відкритість і прозорість. Процедури системи забезпечення якості освітньої діяльності відкриті та зрозумілі для учасників освітнього процесу;

- гнучкість і адаптивність. Можливість відповідно до внутрішніх умов та зовнішніх впливів міняти методи управління якістю, отримувати зворотні зв'язки та різні комунікації;

- інновиційність. Здатність продукувати та впроваджувати нові, відсутні у практиці ЗДО № 228 ЗМР ідеї, технології, методики, пов'язані із забезпеченням якості дошкільної освіти.

2.4. Стратегія (політика) забезпечення якості освіти в ЗДО № 228 ЗМР орієнтована на:

- партнерство у розвитку, навчанні та вихованні дітей, а також професійній взаємодії;

- недискримінацію, запобігання та протидію боулінгу (цькуванню);

- прозорість та інформаційну відкритість діяльності ЗДО;

- сприяння безперервному професійному зростанню педагогічних працівників;

- справедливе та об'єктивне оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників;

- створення сприятливих умов для формування особистісної зрілості дитини, її базових якостей;

- забезпечення академічної свободи педагогічних працівників.

Заклад працює у взаємодії з усіма зацікавленими суб’єктами, до яких відносяться:

- здобувачі освіти, їх батьки або законні представники дитини;

- працівники закладу дошкільної освіти;

- органи, що здійснюють управління у сфері освіти;

- громадськість.

2.5. Критерії ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти:

- відповідність досягнень здобувачів освіти державним вимогам до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років, сумарного кінцевого показника набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи;

- відповідність узагальнених показників результату освітньої роботи (сформованість певного виду компетенцій) змісту освітніх ліній, визначених інваріантною складовою Базового компонента дошкільної освіти;

- ефективність реалізації варіативної складової змісту дошкільної освіти відповідно до індивідуальних інтересів і потреб дітей, запитів і побажань батьків, наявних умов розвитку дошкільників;

- якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників;

- показник наявності освітніх, методичних і матеріально-технічних ресурсів для забезпечення якісного освітнього процесу.

2.6. Зміст внутрішньої системи якості освіти закладу формується та реалізується за напрямами:

- «Освітнє середовище закладу дошкільної освіти»,

- «Здобувачі освіти Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду»,

- «Фахова діяльність педагогічних працівників закладу дошкільної освіти»,

- «Управлінські процеси закладу дошкільної освіти».

ІІІ. Організаційно-функціональна структура внутрішньої системи забезпеченняякості освіти

3.1. Організаційно-функціональна структура ВСЗЯО – це суб'єкти, які здійснюють або включені у процеси оцінювання якості освіти та інтерпретації отриманих результатів: адміні­страція закладу; тимчасові структури (творчі ініціативні групи педагогів, групи моніторингу); педагогічна рада.

3.1.1. Адміністрація закладу дошкільної освіти:

- формує блок локальних актів, що регулюють функціонування ВСЗЯО закладу дошкіль­ної освіти і додатків до них, представляє їх на засіданні педагогічної ради, після схвалення пе­дагогічною радою, керівник затверджує і контролює їх виконання;

- готує пропозиції, спрямовані на вдосконалення ВСЗЯО у ЗДО № 228 ЗМР бере участь у заходах щодо змісту пропозицій;

- організовує проведення у ЗДО № 228 ЗМР контрольно-оцінних процедур;

- забезпечує умови для підготовки педагогів ЗДО № 228 ЗМР, батьків або інших законних представників дітей, громадських експертів до здійснення контрольно-оцінних процедур;

- організовує та здійснює систему моніторингу якості освіти: збір, обробку (аналіз), збе­рігання та надання інформації про стан і динаміку розвитку на рівні ЗДО № 228 ЗМР;

- формує інформаціяно-аналітичмі матеріали за результатами оцінки якості освіти та на­дає інформацію про якість освіти на різні рівні системи управління (педагогічна рада, загальні збори колективу тощо);

- ухвалює управлінські рішення щодо розвитку якості освіти на основі аналізу результа­тів, отриманих в процесі реалізації ВСЗЯО.

3.1.2. Тимчасові структури (творчі ініціативні групи педагогів, група моніторингу):

- розробляють або формують методики оцінки якості освіти за напрямами діяльності ЗДО № 228 ЗМР: параметри, критерії та показники, методи та форми;

- беруть участь в експертизі динаміки розвитку вихованців та рівня професійної компе­тентності педагогів ЗДО № 228 ЗМР;

- формують пропозиції для адміністрації з вироблення управлінських рішень за резуль­татами внутрішньої оцінки якості освіти на рівні ЗДО № 228 ЗМР.

3.1.3. Педагогічна рада:

- діє в межах повноважень, визначених нормативно-правовими актами;

- розглядає, ухвалює та оцінює основні питання діяльності ЗДО №228 ЗМР;

- ухвалює рішення щодо питань функціонування ЗДО № 228 ЗМР, оновлення змісту освіти в зв'язку з появою нових стандартів освіти; підвищення рівня професіоналізму пе­дагогів через впровадження нових освітніх технологій; підвищення якості освіти на основі ана­лізу результатів, отриманих у процесі оцінки якості.

IV. Процедури внутрішньої системи оцінювання якості освіти та освітньої діяльності

4.1. Процедурами ВСЗЯО є внутрішній контроль якості освітньої діяльності (далі – Контр­оль) та внутрішній моніторинг якості освіти (далі – Моніторинг), які дають змогу здійснювати систематичний аналіз якості організації освітнього процесу, його ресурсного забезпечення, ре­зультатів. Процедури ВСЗЯО спрямовані на:

- удосконалення планування та організації освітнього процесу, спрямованого на розви­ток компетентності здобувані в освіти;

- посилення кадрового потенціалу закладу освіти та формування системи методичної роботи, яка сприяє підвищенню професійної кваліфікації педагогічних працівників;

- формування й удосконалення необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та підтримки здобуванні освіти ЗДО № 228 ЗМР;

- розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління освіт­нім процесом;

- максимальне усунення ефекту неповноти і неточності інформації про якість освіти, як на етапі планування освітніх результатів, так і на етапі оцінки ефективності освітнього процесу по досягненню відповідної якості освіти.

4.2. Процедура Контролю у ЗДО № 228 ЗМР визначається логічним та доцільним об’єднанням його видів (тематичний, підсумковий, фронтальний, оперативний) та змісту. Під час планування контролю застосовується технологічний прийом – розробляються циклогра­ми, відповідно до методичних рекомендації,

4.3. Процедура Моніторингу будується відповідно до визначених у ЗДО № 228 ЗМР напрямів.

4.4. Для процедури Контролю та Моніторингу з урахуванням напрямів, тем та змісту доби­раються доцільні методи та джерела отримання інформації.

4.5. Моніторинг є методом та формою Контролю.

4.6. Результати процедур Контролю та Моніторингу оприлюднюються у формі:

- аналітичної доповіді на засіданні педагогічної ради;

- звіту керівника на загальних зборах (конференції) колективу;

- проблемного аналізу – комплексне самооцінювання функціонування та розвитку за­кладу дошкільної освіти у Програмі розвитку;

- аналізу підсумків діяльності ЗДО № 228 ЗМР за навчальний рік та літній період – щорічне самооцінювання.

4.7. План роботи ЗДО № 228 ЗМР на навчальний рік та літній період є програ­мою реалізації процедур ВСЯЗО.

4.8. Документи та матеріали, які засвідчують системність реалізації процедур ВСЗЯО.

Документи:

- Програма розвитку ЗДО № 228 ЗМР на три-п'ять, років;

- План роботи на навчальний рік та літній період;

- План роботи педагога щодо організації освітнього процесу;

- Протоколи педагогічної ради, загальних зборів колективу тощо;

- Накази керівника.

Матеріали:

- проблемний (комплексний) аналіз;

- аналіз підсумків діяльності ЗДО № 228 ЗМР на навчальний рік та літній період;

- циклограма внутрішнього контролю ЗДО № 228 ЗМР на навчальний рік;

- методика(и) моніторингових досліджень за напрямами діяльності.

V. Kритерії, правила і процедури оцінювання

здобувачів дошкільної освіти

5.1. Моніторинг індивідуального розвитку дає змогу визначити рівень компетентнос­ті вихованців відповідно до змісту освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти.

5.2. Очікувані результати навчання здобувачів дошкільної освіти визначені в освітніх програмах за якими організовано освітній процес у ЗДО № 228 ЗМР.

5.3. Методику моніторингу індивідуального розвитку здобувачів дошкільної освіти – процеси, параметри, критерії, інструменти та методи – затверджує педагогічна рада строком на п'ять років, зберігається в групах і методичному кабінеті у теках відповідно до вікової кате­горії здобувачів освіти.

5.4. Періодичність проведення моніторингу – два рази на рік:

- на початку навчального року (вересень) – проводиться з метою виявлення рівня роз­витку дітей

- у січні з метою коригування освітнього процесу по розділах освітньої програми з тими дітьми, які потребують індивідуальної роботи;

- у кінці навчального року (квітень – травень) – з метою порівняльного аналізу ре­зультатів на початок і кінець року.

Можливе додаткове обстеження (в січні) особливостей динаміки розвитку тієї чи тієї ди­тини.

5.5. Інформація, отримана у процесі моніторингу з подальшим її аналізом, с основою для ухвалення управлінських рішень про підвищення ефективності освітнього процесу.

5.6. Моніторинг проводять вихователі, фахівці – музичні керівники, інструктор з фізичного виховання. Психологічну діагностику розпізнавання психічних процесів, станів, рис і якостей особистості проводить практичний психолог, стану фізичного здоров'я здійснює сестра медична старша. За потребою діагностичні процедури може про­водити вихователь-методист ЗДО № 228 ЗМР.

5.7. Педагоги аналізують результати моніторингу, визначають рівень ефективності педа­гогічних впливів стосовно кожної дитини, вибудовують картину індивідуальної траєкторії роз­витку і оцінюють єдину картину в віко-вій групі загалом. Роблять висновки і розробляють своє­часні коригувальні дії з наданням рекомендацій батькам або особам, які їх замінюють.

Підсумки Моніторингу дають можливість бачити індивідуальні та групові результати ор­ганізованого педагогами освітнього процесу. Оброблені результати такого аналізу є основою конструювання освітнього процесу на новий навчальний рік, виведення річних завдань тощо.

5.8. Внхователь-методнст на основі висновків педагогів розробляє аналітичну довід­ку, в якій визначає причини недостатньо високого рівня освоєння програмного матеріалу за освітніми лініями; формулює рекомен-дації щодо вдосконалення освітнього процесу на но­вий навчальний рік та особливостей коригування перспективного плану освітнього процесу угрупах.

5.9. Аналітична довідка за результатами Моніторингу вводиться усклад підсумкового ана­лізу діяльності ЗДО № 228 ЗМР за навчальний рік, обговорюється на засіданні педа­гогічної ради, що впливає на визначення річних завдань діяльності на новий навчальний рік.

5.10. Проведення процедур Моніторингу, обговорення їх результатів у формі психолого-педагогічного консиліуму фіксуються у Плані роботи ЗДО № 228 ЗМР.

VI. Kритерії, правила і процедури оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників

6.1. Оцінювання професійної діяльності педагогів ЗДО № 228 ЗМР відбуваються підчас атестацій та міжатестаційний періоду.

6.2. Оцінювання професійної діяльності педагогів під час атестаційного періоду.

6.2.1. Атестаційний період визначається навчальним роком, в який передбачена атестація педагогічного працівника. У цей період відповідно до індивідуального плану підготовки та про­ходження атестації здійснюється система заходів, спрямованих на комплексне оцінювання пе­дагогічної діяль-ності педагогічних працівників ЗДО № 228 ЗМР, яке передбачає розгляд матеріалів з досвіду ро­боти, вивчення необхідної документації порівняльний аналіз результатів діяльності впродовж усього періоду від попередньої атестації. Необхідною умовою об'єктивного оцінювання є все­бічний аналіз освітнього процесу, організованого педагогом, який атестується, вивчення думки батьків та колег тощо.

6.2.2. Характеристика діяльності педагога відповідної кваліфікації визначається відповід­но до Порядку підвищення кваліфікації,

6.2.3. Педагог, який атестується здійснює самоаналіз професійної діяльності, виходячи з:

- динаміки розвитку базових якостей дітей;

- емоційного благополуччя дітей в умовах організованої та самостійної діяльності;

- раціональної організації предметно-просторового розвивального середовища, ство­рення соціальної ситуації розвитку;

- варіативних форм взаємодії з дітьми;

- реструктуризації змісту освітньої діяльності;

- рівня та форми залучення батьків в освітній процес.

6.2.2. Діагностмчмнй матеріал оцінювання індивідуального розвитку професійної компе­тентності педагога – процеси, параметри, критерії, інструменти та методи – затверджує педа­гогічна рада строком на п'ять років, зберігається у методичному кабінеті.

6.3. Оцінювання професійної діяльності педагогів у міжатестаційний період.

6.3.1. Оцінювання професійної діяльності педагогів у міжатестаційннй період відбуваєть­ся відповідно до Плану роботи ЗДО № 228 ЗМР на навчальний рік та літній період у процесі тематичного, підсумкового контролю.

6.3.2. Критерії та методи оцінювання професійної діяльності педагогів під час тематично­го контролю розробляються з урахуванням обсягу та змісту теми вивчення.

6.3.3. Під час підсумкового контролю за результатами діяльності ЗДО № 228 ЗМР за навчальний рік здійснюється анкетування педагогів з метою визначення їхніх професійних потреб, прогно­зування методичної роботи, що дає змогу розробити індивідуальний проектний план розвитку професійної компетентності для кожного педагога та окреслити пріоритети діяльності закладу на наступний навчальний рік.

6.3.4. Методика формування індивідуального проєктного плану розвит-ку професійної компетентності педагога як форма самоаналізу здійснюється відповідно до методичних реко­мендацій, за потребою затверджує педагогіч-на рада.

6.3.5. Анкети педагогів для прогнозування методичної роботи та узагальнені матеріали ін­дивідуальних проектних планів розвитку педагогів зберігаються у методичному кабінеті.

6.4. Результатом оцінювання професійної компетентності педагога в атестаційний період є підсумки атестації відповідно до порядку підвищений кваліфікації. Результатом оцінювання у міжатестаційний період є побудова індивідуального проектного плану розвитку професійної компетентності педагога на навчальний рік, в якому передбачена цілеспрямована методична до­помога.

6.5. Документи, які засвідчують проведення процедур оцінювання професійної діяльності педагогіяних працівників:

- План роботи ЗДО № 228 ЗМР на навчальний рік та оздоровчий період;

- Індивідуальний план підготовки та проходження атестації;

- протоколи засідання педагогічної ради, атестаційної комісії, атестаційний лист;

- накази керівника.

VІІ. Критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників ЗДО

7.1. Критеріями ефективності управлінської діяльності є:

- наявність нормативних документів, де закріплені вимоги за якістю освітнього процесу (модель випускника, програма розвитку і т.д.);

- оптимальність та дієвість управлінських рішень;

- керованість процесу управління забезпеченням функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти (наявність підрозділу або посадової особи, які відповідають за управління якістю освітнього процесу);

- формування освітньої програми закладу освіти (раціональність використання інваріантної, варіативної складової)

- підвищення показника відповідності засвоєних здобувачами освіти рівня та обсягу знань, умінь, навичок, інших компетентностей вимогам стандартів освіти;

- наявність та ефективність системи моральних стимулів для досягнення високого рівня якості освітнього процесу.

- впровадження політики академічної доброчесності.

7.2. Управлінська діяльність адміністрації ЗДО спрямована на вирішення низки концептуальних положень, а саме:

- створення умов для переходу від адміністративного стилю управління до громадсько-державного;

- раціональний розподіл роботи між працівниками ЗДО з урахуванням їх кваліфікації, досвіду та ділових якостей;

- забезпечення оптимальної організації освітнього процесу, який би забезпечував належний рівень освіченості і вихованості вихованців та підготовку їх до навчання в школі;

- визначення найбільш ефективних для керівництва шляхів і форм реалізації стратегічних завдань, які б повною мірою відповідають особливостям роботи та діловим якостям адміністрації, раціональне витрачення часу всіма працівниками;

- правильне і найбільш ефективне використання навчально-матеріальної бази та створення сприятливих умов для її поповнення в умовах ринкових відносин;

- забезпечення високого рівня працездатності всіх учасників освітнього процесу;

- створення здорової творчої атмосфери в педагогічному колективі.

7.3. Діяльність керівника ЗДО визначається такими чинниками:

- рівнем його компетентності;

- обраною концепцією власної діяльності;

- рівнем розвитку і спрямованості організаційної культури закладу.

Керівництво закладу дошкільної освіти сприяє формуванню в учасників освітнього процесу:

- негативного ставлення до корупції.

- бажання проводити іміджеві заходи на рівні громади, регіону тощо.

Формування іміджув закладі дошкільної освіти здійснюється шляхом оприлюднення інформації про якість освітнього процесу, освітньої діяльності на сайті закладу.

Публічна інформація про розвиток закладу забезпечується шляхом проведення щорічного звітування керівника закладу освіти про свою роботу на загальних зборах колективу (конференціях).

VIIІ. Забезпечення наявності необхідних умов

для організації освітнього процесу

Одним із основних елементів забезпечення якості освітнього процесу в ЗДО № 228 ЗМР є наявність відповідних ресурсів (кадрових, матеріально-технічних, навчально-методичних та інформаційних) та ефективність їх застосування.

8.1. Матеріально-технічні умови.

8.1.1. Безпечність, доступність і комфортність будівлі, приміщення, споруд, обладнання й території.

- Територія та приміщення чисті і оханні. Обладнання території та приміщень справне.

- Територія закладу недоступна для несанкціонованого заїзду транспорту та сторон­ніх осіб. У приміщення закладу допускаються виключно учасники освітнього процесу.

- На території закладу відсутні колючі дерева, кущі, гриби та рослини з отруйними властивостями, зазначені у відповідному Переліку рослин, дерев, кущів з колючими, отруйними Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів плодами (Додаток 1 до Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого 24.03.2016 № 234).

- Територія ділянки закладу освітлюється у вечірній та нічний час.

- Систематично (щоденно) здійснюється огляд території щодо її безпечності для освітнього процесу.

У ЗДО № 228 ЗМР забезпечено архітектурну доступність, приміщення і територія закладу адаптовані до використання учасниками освітнього процесу.

- Групові приміщення для дітей раннього віку розташовані на першому та другому поверхах та забезпечені окремими входами.

- Кожне групове приміщення для дітей певного віку ізольоване від решти групових приміщень.

- Групові та ігрові майданчики облаштовані для ігор та діяльності дітей.

- Майданчики обладнані тіньовими навісами, ігровим та фізкультурно-спортивним обладнанням, що відповідає кількості вікових груп.

- У приміщеннях закладу повітряно-тепловий режим та освітлення відповідає сані­тарним нормам.

- Приміщення прибрані, утримуються в порядку й чистоті. Здійснюється щоденне вологе прибирання та провітрювання усіх приміщень. Меблі, обладнання, опалювальні прила­ди, підвіконня, стіни, ручки дверей тощо щоденно протираються. Столи в ігрових групових при­міщеннях, після кожного прийому їжі миються. Облаштовані туалети, утримуються в належно­му стані.

- У будівлі та на території закладу відсутні ризики травмування учасників освіт­нього процесу,

8.1.2. Групові приміщення, спортивна та музична зали оснащені сучасним обладнанням, меблями та за­собами навчання.

8.1.3. В ЗДО № 228 ЗМР дотримуються вимоги охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, пра­вил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій.

8.2. Освітньо-методичні умови.

- Освітній простір групових приміщень, музичної і спортивної зали та інших основних приміщень забезпечує реа­лізацію завдань освітньої програми та мотивує здобувачів дошкільної освіти до оволодіння різ­ними видами компетенцій.

- Компоненти предметно-просторового розвивального середовища у групах відпові­дають освітнім програмам та віковим можливостям дітей (розвивальні осередки), сучасним ви­могам (трансформованість, полуфуикці-ональність, варіативність, доступність, безпека).

- Добір іграшок, посібників та обладнання відповідає встановле-ним вимогам Переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти (наказ від 19 грудня 2017 року № 1633).

8.3. Психолого – педагогічні умови.

- Забезпечення емоційного благополуччя через безпосереднє спілкування з кожною дитиною; шанобливе ставлення дорослих до людської гідності кожної дитини, до її почуттів і потреб; формування та підтримка її позитивної самооцінки, впевненості у власних можливос­тях і здібностях.

- Використання в освітній діяльності форм і методів роботи з дітьми, що відповіда­ють їхнім віковим та індивідуальним особливостям.

- Побудова освітньої діяльності на основі взаємодії дорослих з дітьми, орієнтованої на інтереси і можливості кожної дитини.

- Підтримка дорослими позитивних, доброзичливих відносин між дітьми, зокрема які належать до різних національно-культурних, релігійних спільнот і соціальних верств, а також мають різні (зокрема обмежені) можливості здоров'я; розвиток у дітей комунікативних зді­бностей, що дають змогу вирішувати конфліктні ситуації з однолітками; розвиток вміння пра­цювати в групі однолітків в різних видах діяльності.

- Підтримка ініціативи і самостійності дітей через створення умов для вільного ви­бору специфічних для них видів діяльності, учасників спіль-ної діяльності та спілкування; для прийняття дітьми рішень, прояву своїх почуттів та висловлювання думок; через недирек­тивну допомогу дітям у різних видах діяльності.

- Здійснення системної роботи з виявлення, реагування та запобігання булінгу, іншо­му насильству. Захист дітей від усіх форм фізичного і психічного насильства.

- Партнерська взаємодія з батьками. Підтримка батьків (законних представників) у вихованні та розвитку дітей, охороні й зміцненні їхнього здоров'я, залучення сімей безпосе­редньо в освітню діяльність.

8.4. Медико-соціальні умови,

8.4.1. Створення умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я дітей.

- Функціонування медичного кабінету з відповідним медичним обладнанням.

- Медичне обслуговування дітей здійснюється медичними праців-никами (сестрою медичною старшою) відповідно до її функціональних обов'язків, у разі потреби надається домедична допомога.

- Організація заходів щодо дотримання протиепідемічного режиму.

- Проведення медичними працівниками санітарпо-просвітницької роботи (гігієнічне виховання дітей, формування навичок здорового способу жнтгя тощо) з працівниками закладу і батьками вихованців.

- Планування й проведення фізкультурно-оздоровчої роботи у різних організацій­них формах.

- Наявність фізкультурно-спортивного обладнання та інвентарю для розвитку рухо­вих якостей здобувачів дошкільної освіти.

- Планування та здійснення медико-педагогічного контролю за організацією фізич­ного виховання (2 рази на навчальний рік).

- Проведення контролю за станом здоров'я дітей, за санітарно-гігієнічним режимом у ЗДО № 228 ЗМР.

- Надання рекомендацій з режиму адаптації дітей в закладі дошкільної освіти, ви­значення функціональної готовності дітей до навчання у школі тощо.

8.4.2. Створення умов для якісного харчування здобувачів дошкільної освіти.

- Дотримання вимог законодавства щодо впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи управління безпечністю харчування продуктів (НАССР) операторами ринку на харчоблоці ЗДО № 228 ЗМР.

- Забезпечення різноманітного корисного та збалансованого харчування, що відповідає по­требам усіх здобувачів дошкільної освіти.

- Виконання натуральних норм харчування.

- Дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо харчування здобувачів дошкільної освіти.

- Сприяння формуванню культурно-гігієнічних навичок здобувачів дошкільної освіти в процесі організації харчування.

- Здійснення контролю за організацією харчування та дотриманням питного режиму.

8.5. Умови інклюзивної освіти.

- Розроблення індивідуальних програм розвитку для осіб з особливими освітніми по­требами.

- Формування команди психолого-педагогічного супроводу та здійснення злагодженої діяльності.

- Вивчення потреб учасників освітнього процесу для адаптації ос-вітнього середовища з урахуванням принципів універсального дизайну тощо.

- Забезпечення гранична допустима наповнюваність груп за віком.

- Забезпечення здобуття дошкільної освіти вихованцями відповідно до Державного стандарту Базового компоненту дошкільної освіти.

- Забезпечення обладнання освітнього середовища для надання та корекційно-відновлювальних та розвиткових, психолого-педагогічних освітніх послуг.

- Забезпечення формування ключових компетентностей для подальшого самостійного життя, розвиток природніх здібностей і обдарувань, творчого мислення та уяви.

ІХ. Cистеми та процеси

управління закладом дошкільної освіти

9.1. Визначеність системи планування та організації діяльності ЗДО №228 ЗМР.

9.1.1. Сформована стратегія – Програма розвитку ЗДО № 228 ЗМР, яка відпові­дає особливостям та умовам діяльності закладу, структурованою за напрямами ді­яльності, чіткою іі вимірюваною, в якій відстежуеться перспективність та спрямованість на підвищення якості освітньої діяльності.

Про результати реалізації Програми розвитку звітує директор на засі-данні педагогічної ради, загальних зборах (конференції) колективу. Проект нової Програми розвитку розробляє творча група учасників освітнього процесу на основі комплексного самооцінювания, проект об­говорюється та схвалюється на засіданні педагогічної ради, затверджує керівник.

9.1.2. Сформована тактика діяльності – План роботи закладу дошкільної освіти на на­вчальний рік та оздоровчий період (можуть формуватися окремими планами):

- ураховані визначені у Програмі розвитку перспективні заходи;

- побудована па засадах аналізу підсумків діяльності (щорічного самооцінювання) закла­ду дошкільної освіти за минулий період;

- структура та зміст висвітлює систему роботи усіх структур закладу на вирішення річ­них завдань та процесів його якісного функціонування та розвитку;

- до розроблення залучено працівників закладу та батьків здобувачів дошкільної освіти.

Результати роботи закладу відповідно Плану розглядаються на засідан-нях педагогічної ради. План обговорюється та схвалюється на засіданні педагогічної ради, затверджує директор.

9.2. Ефективність кадрової політики:

- укомплектованість кадрами, освітній рівень педагогів; рівень кваліфі-кації (динаміка зростання числа працівників, які пройшли курси підвищення кваліфікації); динаміка зростання категорійності;

- створення умов для постійного підвищення кваліфікації, впровадження педагогічними пра­цівниками інновацій в освітній процес;

- обговорення питань підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх­ньої творчої ініціативи на засіданні педагогічної ради;

- відзначення, матеріальне та моральне заохочення педагогічних працівників до підвищення якості освітньої діяльності;

- цілеспрямований методичний супровід професійного зростання педагогів;

- координування діяльності та взаємин педагогів щодо прийняття та реалізації рішень, делегування окремих функцій управління;

- формування та розвиток корпоративної культури.

9.3. Організація єдиного інформаційного простору (розвиток інформаційних систем).

- Сформовані системи інформаційного забезпечення управління ЗДО №228 ЗМР відповідно до визначених умов у розділі VIІ.

- Наявність технологічного обладнання, сайту, програмного забезпечення.

- Наявність загальнодоступних ресурсів (інформаційні стенди, сайт закладу). Зміст ін­формації про діяльність є відповідним вимогам законодавства. Інформація регулярно поповню­ється й вчасно оновлюється.

9.4. Діяльність органів громадського самоврядування.

- Діє вищий орган громадського самоврядування – загальні збори (конференція) ко­лективу та батьків.

- Діє орган самоврядування працівників закладу.

- Діє орган батьківського самоврядування.

- Органи громадського самоврядування діють відповідно до законодавства. Освітні та соціальні ініціативи, висунуті чинними органами, підтримує керівництво.

Х. Система й механізми забезпечення академічної доброчесності

10.1. Система та механізм забезпечення академічної доброчесності визначається спеціальним Положенням про дотримання академічну доброчесність працівниками закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 228 «Веселинка» Запорізької міської ради, схваленим педагогічною радою (протокол № 04 від 28.08.2023 р.) та затверджене наказом по закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 228 «Веселинка» від 28.08.2023 № 99-р.

10.2. Педагогічні праційвники дотримуються вимог академічної доброчесності передбачає:

- посилання на джерела інформації, якщо використано сторонні ідеї, розробки, твердження, відомості;

- дотримання норми законодавства про авторське право і суміжні права;

- надання достовірної інформації про –

• методики й результати досліджень,

• джерела використаної інформації,

• власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

• визначають дотримання академічної доброчесності дітьми;

- об’єктивне оцінювання результатів освітнього процесу та якості дошкільної освіти ді­тей;

- контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти.

10.3. Педагогічні працівники обізнані щодо видів порушення академіч-ної доброчесності.

- обман – неправдиве інформування щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяль­ності чи організації освітнього процесу –

• академічний плагіат – представлення результатів наукової діяль-ності інших осіб як результатів власного дослідження, а також відтворення текстів інших авторів без зазначення авторства;

• самоплагіат – представлення своїх уже опублікованих наукових результатів як но­вих;

• фабрикація – вигадування інформації, що використовується в освітньому процесі;

• фальсифікація – зміна чи модифікація інформації, яка стосується освітнього про­цесу:

• списування – використання під час письмових робіт зовнішніх джерел інформації, крім дозволених;

- хабарництво – надання або отримання коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких ін­ших благ чи пропозиція щодо цього, щоб отримати переваги в освітньому процесі;

- необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів на­вчання.

10.4. Відповідальність педагогічних працівників щодо порушення академічної доброчеснос­ті, які встановлена Законом України «Про освіту»:

- позбавляються наукового (освітньо-творчого) ступеня чи вченого звання, педагогічно­го звання, кваліфікаційної категорії;

- отримують відмову у присвоєнні ступенів, звань та категорій;

- втрачають право працювати у деяких закладах або займати деякі посади.

10.5. Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної доброчесності, має право:

- ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;

- особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;

- знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;

- оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.

ХІ. Створення в закладі освіти інклюзивного освітнього

середовища, універсального дизайну та розумного пристосування

(у разі потреби)

Для створення в ЗДО № 228 ЗМР інклюзивного освітнього середовища заклад взаємодіє:

- з батьками дітей, які мають порушення мови та інші особливі освітні потреби;

- фахівцями комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр», залучає їх до необхідної підтримки дітей під час здобуття освіти.

Для педагогів ЗДО важливо розуміти, які зміни потрібно внести у методи та стратегії освіти, формування інклюзивного простору для того, щоб забезпечити максимально активну і значущу участь усіх дітей у житті групи.

Приміщення та територія закладу дошкільної освіти об лаштовані з урахуванням принципів універсального дизайну та розумного пристосування.

Універсальний дизайн є:

- невід’ємною частиною інклюзивного простору ЗДО;

- важливим не тільки для людей з особливими потребами, але й для більшості осіб нашого суспільства;

- особливим підходом до навчання, який мінімізує бар’єри у навчанні та спілкуванні:

- забезпечує основу для розроблення широкого спектру освітніх послуг та довкілля з урахуванням потреб усіх вихованців ЗДО.

Універсальний дизайн закладу створюється на таких принципах:

- Рівність і доступність використання. Надання однакових засобів для всіх користувачів: для уникнення відособлення окремих груп населення.

- Гнучкість використання. Забезпечення наявності широкого переліку індивідуальних налаштувань і можливостей з урахуванням потреб користувачів.

- Просте та зручне використання. Забезпечення простоти та інтуїтивність використання незалежно від досвіду, освіти, мовного рівня та віку користувача.

- Сприйняття інформації з урахуванням різних сенсорних та фізичних можливостей користувачів. Сприяння ефективному донесенню всієї необхідної інформації до користувача незалежно від зовнішніх умов або можливостей сприйняття користувача.

- Припустимість помилок. Зведення до мінімуму можливостей виникнення ризиків і шкідливих випадків або ненавмисних дій користувачів.

- Низький рівень фізичних зусиль. Розрахунок на затрату незначних фізичних ресурсів користувачів, на мінімальний рівень стомлюваності.

- Наявність необхідного розміру і простору. Наявність необхідного розміру і простору при підході, під’їзді та різноманітних діях, незважаючи на фізичні параметри, стан і ступінь мобільності користувача.

Дотримання принципів універсального дизайну в ЗДО:

- демонструє розуміння того, що кожна людина навчається «по-своєму» і цінність дитини не залежить від її здібностей і досягнень;

- сприяє розвитку її сильних сторін і талантів;

- усуває бар’єри у системі освіти та системі підтримки;

- цінує людське різноманіття та розуміє, що людські відмінності та цінності збагачують суспільство;

- визнає, що діяльність ґрунтується на правах людини та принципах рівності;

- надає підтримку під час навчання тим вихованцям, які мають особливі освітні потреби;

- готує всіх дітей до життя в інклюзивному суспільстві, якому властива толерантність;

- піддає критиці дискримінаційне ставлення суспільства до осіб з обмеженими функціональними можливостями;

- розуміє, що політика в сфері освіти осіб з обмеженими функціональними можливостями повинна розроблятися на засадах партнерства.

Кiлькiсть переглядiв: 4257

Коментарi