/Files/images/Положення дистанційне навчання 2023.jpg

СХВАЛЕНО
педагогічною радою
протокол № 05
від 28.08.2023
голова педагогічної ради
________Анна ПАНТЮХОВА
ЗАТВЕРДЖУЮ
директор закладу дошкільної
освіти (ясел-садка) № 228 «Веселинка»
Запорізької міської ради
________ Анна ПАНТЮХОВА


ПОЛОЖЕННЯ
про дистанційне навчання
закладу дошкільної освіти
(ясел-садка) № 228 «Веселинка»
Запорізької міської ради

м. Запоріжжя 2023р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення визначає основні засади організації та запровадження дистанційної форми навчання в закладі дошкільної освіти (ясел-садок) № 228 «Веселинка» Запорізької міської ради (далі – закладі дошкільної освіти) під час карантину та в умовах воєнного стану.

1.2. У своїй роботі з впровадження дистанційного навчання заклад дошкільної освіти керується чинними документами:

- Конституцією України;

- Цивільним кодексом України;

- Законом України «Про освіту»;

- Положенням про дистанційне навчання, затвердженого наказами МОН України:

· від 25.04.2013 № 466 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 р. за № 703/23235) «Про затвердження Положення про дистанційне навчання»;

· від 14.07.2015 № 761 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 р. за № 923/27368) «Про затвердження Змін до Положення про дистанційне навчання»;

· від 08.09.2020р. № 1115 761 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 р. за № 941/35224) «Про деякі питання організації дистанційного навчання».

1.3. Під дистанційним навчанням розуміється процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу, яке функціонує на базі інформаційно-комунікаційних технологій.

1.4. Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг вихованцям закладу освіти для набуття ними знань, умінь і навичок відповідно до освітніх програм шляхом застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

1.5. Завданням дистанційного навчання є забезпечення вихованцям закладу освіти можливості реалізації конституційного права на здобуття освіти.

1.6. У цьому Положенні терміни і поняття вживаються у таких значеннях:

- дистанційна форма навчання – форма організації освітнього процесу у закладі дошкільної освіти, яка забезпечує реалізацію дистанційного навчання в умовах карантину та в умовах воєнного стану;

- технології дистанційного навчання – комплекс освітніх технологій, включаючи інформаційно-комунікаційні, що надають можливість реалізувати процес дистанційного навчання у закладі дошкільної освіти;

- інформаційно-комунікаційні технології дистанційного навчання – технології створення, накопичення, зберігання та доступу до веб-ресурсів (електронних ресурсів) навчальних дисциплін (програм), а також забезпечення організації і супроводу освітнього процесу за допомогою засобів інформаційно-комунікаційного зв’язку, у тому числі мережі Інтернет;

- веб-середовище дистанційного навчання – системно організована сукупність веб-ресурсів навчальних дисциплін (програм), програмного забезпечення управління веб-ресурсами, засобів взаємодії суб’єктів дистанційного навчання та управління дистанційним навчанням.

- веб-ресурси навчальних дисциплін (програм) – систематизоване зібрання інформації та засобів навчально-методичного характеру, необхідних для засвоєння навчальних дисциплін (програм), яке доступне через Інтернет за допомогою веб-браузера та/або інших доступних користувачеві програмних засобів;

- система управління веб-ресурсами навчальних дисциплін (програм) – програмне забезпечення для створення, збереження, накопичення та передачі веб-ресурсів, а також для забезпечення авторизованого доступу суб’єктів дистанційного навчання до цих веб-ресурсів;

- суб’єкти дистанційного навчання – особи, які навчаються (вихованці груп раннього та дошкільного віку), та особи, які забезпечують освітній процес за дистанційною формою навчання (педагогічні працівники);

асинхронний режим – взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої учасники взаємодіють між собою із затримкою у часі, застосовуючи при цьому електронну пошту, форум, соціальні мережі тощо.

2. РЕАЛІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

2.1. Дистанційне навчання реалізовується шляхом використання технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання в різних формах.

2.2. Дистанційна форма навчання в закладі дошкільної освіти запроваджена відповідно до рішення педагогічної ради закладу освіти.

2.3. Дистанційне навчання організовується відповідно до освітніх планів роботи.

2.4. Дистанційне навчання організовується для вихованців, які перебувають вдома через запровадження карантину, в умовах воєнного стану тощо.

2.5. Веб-ресурси, що використовуються закладі для забезпечення освітнього процесу за дистанційною формою навчання, мають бути апробовані педагогами закладу дошкільної освіти у своїй роботі.

2.6. Рішення щодо використання технологій дистанційного навчання у освітньому процесі приймається педагогічною радою закладу дошкільної освіти.

3. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ

3.1. Освітній процес за дистанційною формою навчання здійснюється у таких формах: самостійна робота, дистанційні навчальні заняття (вебінари), виконання проєктних завдань, практичних завдань, різних освітні заходів. Основною формою організації освітнього процесу за дистанційною формою є самостійна робота.

Під час дистанційної взаємодії з дітьми використовуються синхронне й асинхронне навчання.

Синхронне навчання передбачає, що педагог проводить онлайн-заняття в режимі реального часу.

Асинхронне навчання вихователь записує відеозаняття або мотиваційне відео та передає його батькам для самостійного опрацювання дітьми.

За умов дистанційної форми організації освітнього процесу батьки стають партнерами педагогічних працівників. Тобто перша робота здійснюється саме з ними, а вже далі – з їхніми дітьми.

Особливу увагу слід звернути на організацію дистанційної освіти дітей з особливими освітніми потребами (далі – діти з ООП). Зокрема, впровадити тренерську модель надання освітніх послуг, коли вихователь переважно консультує батьків дитини з ООП щодо того, як її розвивати, заспокоїти тощо.

3.2. Самостійне вивчення передбачає використання освітніх матеріалів дистанційних курсів, які вихованці отримують через Інтернет. Вимоги щодо самостійного вивчення освітнього матеріалу конкретного предмету визначаються програмою освітньої дисципліни, методичними вказівками, інструкціями і завданнями, що містяться в дистанційному курсі.

3.3. Основними видами навчальних занять за дистанційною формою навчання є: бесіди, практичні рекомендації, практичні заняття, заняття-проєкти, консультації та інші.

Лекція (надання навчального матеріалу) – один із видів навчального заняття в дистанційному навчанні, на якому діти отримують аудіовізуальну інформацію матеріалу через засоби телекомунікаційного зв’язку в асинхронному режимі, коли діти отримують аудіовізуальний запис матеріалу. Допускається викладення матеріалу у вигляді веб-сторінок або іншому форматі, який допускається для використання в Інтернет (наприклад PDF).

Бесіда – це навчальне заняття, що заплановане програмою навчання, під час якого відбувається обговорення вивченої теми.

Практичне заняття – це навчальне заняття, під час якого відбувається робота з художньо-продуктивної діяльності, сенсорного розвитку тощо, на яких формуються вміння і навички їхнього практичного застосування шляхом індивідуального виконання ними завдань, сформульованих у дистанційному курсі. Практичні заняття виконуються дистанційно, результати роботи висвітлюються в формі фото і відео звітів від батьків.

Заняття-проєкти – форма заняття, яка передбачає, що вихованці особисто проводять експерименти чи дослідження, створюють особистий міні проєкт з метою практичного вивчення матеріалу, підтвердження окремих теоретичних положень конкретної освітньої дисципліни. При проведенні такої роботи вихованці набувають практичні навички. Заняття-проєкти в дистанційному навчанні в залежності від рівня матеріально-технічної оснащеності та можливостей.

Консультація – це елемент освітнього процесу, за яким учасники освітнього процесу дистанційно отримують відповіді від фахівця на конкретні запитання або пояснення певних аспектів їх практичного застосування (у формі чату, форуму, особистих повідомлень та надання текстової інформації).

3.4. Лекція, консультація, заняття проводяться з вихованцями дистанційно у асинхронному режимі відповідно до освітнього плану.

3.5. Отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб’єктами дистанційного навчання під час навчальних занять, що проводяться дистанційно, забезпечується передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації у асинхронному режимі.

3.6. Практичне заняття, яке передбачає виконання практичних робіт, відбувається дистанційно в асинхронному режимі.

3.7. Заняття-проєкт проводиться дистанційно з використанням відповідних віртуальних матеріалів.

3.8. До інших видів навчальних занять при здійсненні навчального процесу можуть відноситись ділові ігри, виконання проєктів тощо. Ці види навчальних занять можуть проводитись дистанційно асинхронному режимі, що визначається робочою програмою навчальної дисципліни.

3.9. Створення та поповнення інформаційних ресурсів дистанційного навчання здійснюється педагогами закладу дошкільної освіти. Відповідальність за дистанційний курс несе його автор.

4. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

4.1. У закладі дошкільної освіти використання технологій дистанційного навчання зорієнтоване на вихованців, що перебувають на карантині або в умовах воєнного стану.

4.2. Технології дистанційного навчання можуть використовуватись при проведенні занять через мережу Інтернет під час карантину та в умовах воєнного стану.

4.3. Перелік тем навчальних програм, видів навчальних занять, які здійснюються за технологіями дистанційного навчання, визначаються педагогічною радою закладу.

5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

5.1. Науково-методичне забезпечення дистанційного навчання включає:

методичні (теоретичні та практичні) рекомендації щодо розроблення та використання інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного навчання;

змістовне, дидактичне та методичне наповнення веб-ресурсів навчального плану/навчальної програми підготовки.

5.2. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти повинні підвищувати свою кваліфікацію щодо організації та володіння технологіями дистанційного навчання.

5.3. Системотехнічне забезпечення дистанційного навчання включає:

апаратні засоби (персональні комп’ютери, мережеве обладнання, джерела безперебійного живлення, сервери, обладнання для відеоконференц-зв’язку тощо), що забезпечують розроблення і використання веб-ресурсів навчального призначення, управління навчальним процесом та необхідні види навчальної взаємодії між суб’єктами дистанційного навчання асинхронному режимі;

інформаційно-комунікаційне забезпечення із пропускною здатністю каналів, що надає всім суб’єктам дистанційного навчання навчального закладу цілодобовий доступ до веб-ресурсів і веб-сервісів для реалізації освітнього процесу у асинхронному режимі;

програмне забезпечення загального та спеціального призначення, яке має бути ліцензійним або побудованим на програмних продуктах з відкритими кодами;

веб-ресурси освітніх дисциплін (програм), що необхідні для забезпечення дистанційного навчання, можуть містити:

методичні рекомендації щодо їх використання, послідовності виконання завдань, особливостей контролю тощо;

документи планування освітнього процесу (освітні програми, освітньо-тематичні плани, розклади занять);

відео- та аудіозаписи занять тощо;

мультимедійні матеріали;

термінологічні словники;

практичні завдання із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;

віртуальні практичні роботи та проєкти із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;

віртуальні тренажери із методичними рекомендаціями щодо їх використання;

пакети тестових завдань для проведення заходів;

ділові ігри із методичними рекомендаціями щодо їх використання;

електронні бібліотеки чи посилання на них;

бібліографії;

інші ресурси навчального призначення.

Перелік веб-ресурсів освітніх дисциплін (програм), необхідних для забезпечення дистанційного навчання, визначається закладом дошкільної освіти залежно від профілю освітньої діяльності.

Для забезпечення дистанційного навчання вихованців, заклад може створювати власні веб-ресурси або використовувати інші веб-ресурси, що рекомендовані МОН України.

6. ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

6.1. Система дистанційного навчання в закладі дошкільної освіти здійснюється з використанням навчальної інформації, розміщеної на сайті закладу дошкільної освіти № 228 ЗМР.

6.2. Поточна координація роботи педагога і вихованця щодо виконання завдань, різних видів контролю здійснюється на електронних поштах педагогів або інших технологій.

7. КЕРУВАННЯ СИСТЕМОЮ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

7.1. Загальне керування системою дистанційного навчання (ДН) здійснює директор, забезпечуючи: проведення заходів для здійснення дистанційного навчання за обраними напрямами (спеціальностями) за всіма видами освітньої діяльності; фінансову підтримку дистанційного навчання; контроль якості та мотивацію учасників впровадження дистанційного навчання в закладі дошкільної освіти.

7.2. Оперативне керування ДН здійснює вихователь-методист, до функціональних обов’язків якого входить впровадження та розвиток ДН; забезпечення методичної, системотехнічної та матеріально-технічної підтримки дистанційного навчання.

7.3. Безпосереднє керування ДН здійснює адміністратор сайту закладу, до функціональних обов’язків якого входить впровадження та розвиток дистанційної форми навчання.

Кiлькiсть переглядiв: 190

Коментарi